Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Γ32/399 - 07/09/2010

ΘΕΜΑ: « Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή ΦΠΑ στην νοσοκομειακή & ιατρική περίθαλψη».


Σχετικό το Γ 32/314/2-7-2010 έγγραφο μας.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου με το οποίο σας ενημερώσαμε για την επιβολή ΦΠΑ στην νοσοκομειακή & ιατρική περίθαλψη που παρέχεται από κλινικές, διευκρινίζουμε τα εξής:

- Τα φορολογικά στοιχεία των κλινικών με ημερομηνία έκδοσης από 1/7/2010 και μετά θα τιμολογούν τα νοσηλεία και τις εξετάσεις πλέον ΦΠΑ 11% (ή τον ισχύοντα χαμηλό κατά περιοχή).

- Όσον αφορά τα υλικά, ανεξαρτήτως υπαγωγής τους στον υψηλό ή τον χαμηλό συντελεστή, θα τιμολογούνται στην καθαρή αξία του επισυναπτόμενου τιμολογίου πλέον ΦΠΑ 11% (ή τον ισχύοντα χαμηλό κατά περιοχή).

Παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Ε.