Αριθμ. Πρωτ.: 3014 - 20/08/2010

ΘΕΜΑ: Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι 15/10/2010.

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τΑ / 15-7-2010) περί «ενιαίου συστήματος ρύθμισης οφειλών» προς το ΪΚΑ-ΕΤΑΜ και προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της ρύθμισης των νέων διατάξεων υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης, θα πρέπει μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (15/10/2010 - για την ρύθμιση των οφειλών με ευνοϊκό τρόπο), όλες οι ενέργειες των υπαλλήλων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που αφορούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, να υποβάλλονται στην Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενόψει της νέας Υποδιεύθυνσης Παρακολούθησης - Λήψης Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης η οποία θα συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 (Οργανωτικά και Λειτουργικά θέματα ΙΚΑ ~ ΕΤΑΜ) του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ τ.Α' 66/11-5-2010).

Συγκεκριμένα:

Α) Για την έκδοση νέων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης οι αρμόδιες υπηρεσίες μας μετά την λήψη του παρόντος, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς την Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Β) Για όσες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης έχουν διενεργηθεί από τις 15/7/2010   (ημερομηνία   δημοσίευσης   του   Ν.   3863/2010), οι αρμόδιες υπηρεσίες μας θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες, ενημερώνοντας την Διεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

1.    Ανάκληση παραγγελιών κατασχέσεων κατόπιν συνεννόησης με τους αρμοδίους δικαστικούς επιμελητές.
2.    Αναστολή   εκτέλεσης   όλων   των   περιλήψεων   εγγραφών υποθηκών.
3.    Επιστροφή μη επιδοθέντων κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων.
(Σημειωνεται ότι,  σε  όσες περιπτώσεις έχει ξεκινήσει η
διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου και υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις αναστολής, οι αποφάσεις εκτελούνται).
4.    Αναστολή εκδοθέντων προγραμμάτων πλειστηριασμών.
 
Γ) Τα ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν εφόσον ο οφειλέτης με αίτηση του ενταχθεί στη ρύθμιση των διατάξεων των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010.

Θεωρούμε ότι, η μη λήψη αναγκαστικών μέτρων στους εργοδότες που οφείλουν και επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους, επιβάλλεται και από την γενικότερη οικονομική δυσχέρεια στην οποία έχουν περιέλθει αρκετοί εργοδότες, προκειμένου μ' αυτό τον τρόπο να συμβάλλουμε στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι υπηρεσίες μας θα πρέπει να λάβουν άμεσα όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του Ιδρύματος, για όσους εργοδότες δεν ανταποκριθούν στις διατάξεις για ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης της Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ