Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ E57/36 - 03/09/2010

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των οδηγιών χορήγησης βεβαιώσεων οφειλών για την κάλυψη υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με τη λήψη Τραπεζικών Δανείων με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.»

ΣΧΕΤ.: Εγκ. 41/9-6-2010

Σε συνέχεια των οδηγιών μας που κοινοποιήθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 41/9-6-2010 εγκύκλιο διαταγή μας και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα τόσο της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. όσο και επαγγελματικών φορέων κ.λ.π. κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί το υπόδειγμα της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ», που χορηγείται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ώστε να προσδιορίζεται σε αυτήν και το ποσό της οφειλής, όπως αυτό διαμορφώνεται (μειώνεται) σε περιπτώσεις εφάπαξ ή τμηματικής εξόφλησής του.

Για διευκόλυνση των υπηρεσιών εσόδων, κατά τη χορήγηση των εν λόγω «ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΗΣ», οι αντίστοιχες πληροφορίες θα αντλούνται μέσω του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Συγκεκριμένα, στους ρόλους των υπαλλήλων εσόδων στο μενού κοινών επιχειρήσεων και στο φάκελο : «ρύθμιση οφειλών» θα ενταχθεί οθόνη : «υπολογισμός στοιχείων ρύθμισης».

Ο χρήστης καταχωρεί τον Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη στα στοιχεία του οφειλέτη και τον κωδ. τύπου ρύθμισης: 44 στο πεδίο: τύπος ρύθμισης.

Ακολούθως επιλέγει :
στο πεδίο : Τρόπος Εξόφλησης
την ΕΠΙΛΟΓΗ : Εφάπαξ ή με δόσεις &
το Πλήκτρο : Επιλογή Οφειλών και εν συνεχεία υπολογισμός οφειλής.

Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΗΣ» που θα χορηγούνται μέχρι 15/10/2010, έστω και εάν οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες δεν έχουν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής τους στην ευνοϊκή ρύθμιση των άρθρων 53 – 62 του Ν.3863/2010.

Από 16/10/2010 και μετά ο προσδιορισμός της οφειλής κατά τα ανωτέρω θα γίνεται για όσους εργοδότες έχουν υποβάλλει αίτημα υπαγωγής τους στην ευνοϊκή ρύθμιση των άρθρων 53 – 62 του Ν.3863/2010.

Για τους λοιπούς εργοδότες (που δεν θα έχουν υποβάλλει μέχρι 15/10/2010 αίτηση υπαγωγής τους στην ευνοϊκή ρύθμιση των άρθρων 53 – 62 του Ν.3863/10) από 16/10/2010 και μετά, ο προσδιορισμός της οφειλής τους θα γίνεται πάλι μέσω του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όπως περιγράφεται ανωτέρω, πλήν όμως θα επιλέγεται κωδικός τύπου ρύθμισης: 45.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της 41/9-6-2010 εγκυκλίου διαταγής μας.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ