Αριθμ. Πρωτ.:TΟO/ΦA/2567 - 24/08/2010

ΘΕΜΑ: "Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ – Ένταξη του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ στο ΕΤΕΑΜ".

Σχετ.: Η εγκ. 58/10 της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων

Σας γνωρίζουμε ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3863/2010, (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15-7-2010), α) οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ), υπάγονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ από 1-9-2010 και β) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΤΕΑΜ-Ν.Π.Δ.Δ.) του ΤΕΑΔΥ εντάσσεται στο ΕΤΕΑΜ από 1-8-2010 και οι ασφαλισμένου και συνταξιούχοι του καθίστανται ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ.

Από την υπαγωγή – ένταξη των ανωτέρω φορέων στο ΕΤΕΑΜ και δεδομένου ότι με τη με αριθμό Φ.20021/8228/372/27-4-05 (ΦΕΚ 616/10-5-05, τ.β΄) απόφαση του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ανατέθηκε στα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ η εκτέλεση και διεκπεραίωση από 1-6-2003 και μετά των πάσης φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών του ΕΤΕΑΜ (εγκύκλιο 34/05), οι αρμόδιες για θέματα απονομής συντάξεων υπηρεσίες του Ιδρύματος θα παραλαμβάνουν αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται από τους ανωτέρω ασφαλισμένους για συνταξιοδότηση.

Αναλυτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση των θεμάτων παροχών συντάξεων θα ακολουθήσουν με σχετική εγκύκλιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ