Ερώτηση

308AA. Θα ήθελα να μου γνωρίσετε ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις κατά τον ΚΦΑΣ - Φορολογία Εισοδήματος - ΦΠΑ κτλ για το κάτωθι θέμα Φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος προσφέρει ηλεκτρονικά προγράμματα (για iphone) μικρής αξίας στην Αμερική μέσω διαμεσολαβητή ο οποίος διαφημίζει - προωθεί τα εν λόγω προγράμματα και επί των διαμεσολαβήσεων που κάνει (είσπραξη από πελάτη και πληρωμή σε κατασκευαστή) και από αυτό παίρνει το 30% της είσπραξης μου αφαιρεί πλέον έξοδα και των φόρο που πληρώνει και το υπόλοιπο μου το αποδίδει μέσω τράπεζας (PAYPAL) .

 

Απάντηση

 Υποχρεώσεις από ΚΦΑΣ

 

Σύμφωνα με τις παρ. 1 &  του Άρθρου 1 (Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών) του ΚΦΑΣ (Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών)

«1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του νόμου 2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.

……….

3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4, καθώς και επί προσώπων που επιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ,ως και επί επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη.»

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι για τη δραστηριότητα που αναφέρεται είστε υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ. ακόμη και αν τα ακαθάριστα έσοδα είναι για την προηγούμενη διαχειριστική χρήση μέχρι 5000 ευρώ αφού πρόκειται για εξαγωγές.

 

Υποχρεώσεις από ΦΠΑ

Σύμφωνα  με τις παρακάτω διατάξεις νόμου 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ):

με παρ 1  του άρθρου 3 (Υποκείμενοι στο φόρο):

« 1. Στο φόρο υπόκειται:
α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,»

 

με την παρ. 1α του άρθρου 36 (Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο):

 

«1.O υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις παρακάτω δηλώσεις:
α) δήλωση έναρξης των εργασιών του, η οποία υποβάλλεται πριν από την έναρξη των εργασιών αυτών. Ως έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος πραγματοποίησης της πρώτης συναλλαγής στα πλαίσια της επιχείρησης»

 

και με την παρ.1 του άρθρου 38 (Δήλωση και συναφείς υποχρεώσεις):

 

1. Οι υπόχρεοι στο φόρο, που ενεργούν φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόμενες του φόρου, για τις οποίες έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30 , οφείλουν να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδια για την επιβολή του φόρου εισοδήματος τους, τις πιο κάτω δηλώσεις:
α) περιοδική δήλωση για κάθε φορολογική περίοδο που προκύπτει ποσό για καταβολή, ως εξής:

……..

β) Εκκαθαριστική δήλωση μέχρι ………

Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα δεδομένα των περιοδικών δηλώσεων της διαχειριστικής περιόδου, μετά το διακανονισμό που έγινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.»,

 

προκύπτει η υποχρέωση σας για δήλωση έναρξης εργασιών της δραστηριότητάς σας,  την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ και των λοιπών υποχρεώσεων του Κώδικα ΦΠΑ.

 

Επιπλέον το γεγονός ότι κάποια από τις πράξεις που μπορεί να κάνετε, φορολογείται στη χώρα του λήπτη, δεν σας απαλλάσσει ούτε από τη δήλωση έναρξης, ούτε από την υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων.

 

Φορολογία Εισοδήματος

 

Το καθαρό κέρδος που θα προκύψει από τον λογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματός σας από την τήρηση των βιβλίων θα φορολογηθεί ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

 

Να σας τονίσουμε το εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 13 του Ν. 2859/2000

“13. Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκεί­μενους στον φόρο.
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που παρέχονται με ηλε­κτρονικό τρόπο και ιδίως αυτών που προβλέπονται στο Παράρτημα VII, προς μη υποκείμενο στον φόρο:
  α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης μη υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της χώρας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του εκτός της Κοινότητας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Κοινότητας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας.
  β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λή­πτης μη υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός της Κοινότητας και ο παρέχων έχει την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή στο εσωτερικό της χώρας.
Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης επικοινωνούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόμενη ηλεκτρονικά.”

 

Παράρτημα VII του 2859/2000, που ορίζει ότι ηλεκ/κα παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι τα εξής:

1. Η δημιουργία και η φιλοξενία ιστοσελίδων, η εξ απο­στάσεως συντήρηση προγραμμάτων και εξοπλισμού,
2. η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του,
3. η παροχή εικόνων, κειμένων και πληροφοριών και η διάθεση βάσεων δεδομένων,
4. η παροχή μουσικής, κινηματογραφικών ταινιών και παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των κάθε είδους τυχε­ρών παιχνιδιών,
5. η παροχή διδασκαλίας εξ αποστάσεως».

 

Επιπλέον το γεγονός ότι κάποια από τις πράξεις που μπορεί να κάνετε, φορολογείται στη χώρα του λήπτη, δεν σας απαλλάσσει ούτε από τη δήλωση έναρξης, ούτε από την υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων.

Η ομάδα της AST BOOKS.