Εγκύκλιος ΙΚΑ Αρ. 56 - 05/08/2010

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική κάλυψη»


ΣΧΕΤ: α) Το αρ.Φ40021/18363/2182/28.7.2010 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας κ΄ Κοινωνικής Ασφάλισης
β) Η αρ. Ν.Σ.Κ. 258/2010 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Με τη (β) σχετική γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό, σχετικά με την ένταξη ή μη στα μέλη οικογένειας, όπως προσδιορίζονται από την ασφαλιστική νομοθεσία, κατ’ εφαρμογή του Αστικού Κώδικα, των προσώπων που συνάπτουν Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης, προκύπτει ερμηνευτικά, ότι τα πρόσωπα αυτά, δεν εμπίπτουν στα μέλη οικογένειας του άρθρου 33 του ΑΝ 1846/51.

Κατόπιν τούτων, αιτήσεις ασφαλισμένων μας, οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης βάσει του Ν 3719/2008 και ζητούν ασφαλιστική κάλυψη των μελών τους, απορρίπτονται βάσει των ανωτέρω.

Συν.: (1 γνωμοδότηση)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ