Εγκύκλιος ΙΚΑ Αρ. 53 - 15/07/2010

ΘΕΜΑ: «Καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010  (ΦΕΚ 65 Α) και ειδικότερα τις παρ. 9-15, οι οποίες ρυθμίζουν την καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους, καθώς και τη με αρ. Φ80000/14254/1097/ 6-7-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται τα αναγκαία ζητήματα για την εφαρμογή των παρ. 10 έως 14 του άρθρου αυτού και σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΟΣΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

1. Tα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται ως εξής:

α) το επίδομα εορτών Χριστουγέννων στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.
β) το επίδομα εορτών Πάσχα στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και
γ) το επίδομα αδείας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Τα ανωτέρω επιδόματα χορηγούνται υπό την προϋπόθεση ότι οι συνταξιούχοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Όπως μας ενημέρωσε το αρμόδιο Υπουργείο, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας, το προαναφερόμενο όριο ηλικίας θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα χορήγησης των σχετικών επιδομάτων, δηλαδή μέχρι την 31η Αυγούστου, την 31η Ιανουαρίου και την 30ή Απριλίου (π.χ., για το επίδομα εορτών Πάσχα του έτους 2011).

Από τον ανωτέρω ηλικιακό περιορισμό εξαιρούνται:

α) οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας
β) οι συνταξιοδοτούμενοι βάσει των διατάξεων του Ν.612/1977, καθώς και με όλες τις διατάξεις οι οποίες παραπέμπουν σε αυτές (άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/2002, όπως ισχύει, άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006).
γ) οι συνταξιοδοτούμενοι με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή οικοδομικών επαγγελμάτων καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000 (10500 εκ των οποίων 7500 βαρέα)
δ) οι συνταξιοδοτούμενοι λόγω θανάτου σύζυγοι και γονείς
ε) τα συνταξιοδοτούμενα λόγω θανάτου τέκνα, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 18ο ή, εφόσον σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και αυτά που έχουν κριθεί ανίκανα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα.

Τα εν λόγω επιδόματα θα καταβάλλονται και στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα (βλ. ενότητα Β, σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης).

Επισημαίνεται, ότι στους συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) δεν θα καταβληθεί ένα επιπλέον επίδομα ως δώρο Χριστουγέννων αλλά ούτε και μισό επίδομα ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

2. Τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας χορηγούνται στους συνταξιούχους των οποίων η καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη, στην οποία συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, το επίδομα απόλυτης αναπηρίας καθώς και τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, υπολογιζόμενη σε δωδεκάμηνη βάση, δεν υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 2.500 ευρώ. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ποσού, τα επιδόματα μειώνονται αναλόγως, έτσι ώστε το εξαγόμενο ποσό, στο οποίο συνυπολογίζονται και τα προαναφερόμενα επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ανωτέρω όριο.

Επισημαίνεται, ότι στις περιπτώσεις που χορηγούνται περισσότερες της μίας συντάξεις, για την εξεύρεση του ορίου των 2500 ευρώ θα λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο το ποσό της μεγαλύτερης σύνταξης.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, δίδονται τα ακόλουθα παραδείγματα:

Α. Πλήρες ετήσιο επίδομα: 800 ευρώ
Όριο για την καταβολή πλήρους ετήσιου επιδόματος: 2.500 Χ 12 = 30.000 ευρώ
Μηνιαία καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη: 1.250 ευρώ
Ετήσιες αποδοχές + επιδόματα: (1.250 Χ 12) + 800 ευρώ = 15.800 ευρώ
15.800 : 12 = 1.316.66 ευρώ
Εφόσον το ανωτέρω ποσό δεν υπερβαίνει το όριο των 2.500 ευρώ μηνιαίως, τα επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο.

Β. Πλήρες ετήσιο επίδομα: 800 ευρώ
Όριο για την καταβολή πλήρους ετήσιου επιδόματος: 2.500 Χ 12 = 30.000 ευρώ
Μηνιαία καταβαλλόμενη κύρια σύνταξη: 2.450 ευρώ
Ετήσιες αποδοχές + επιδόματα: (2.450 Χ 12) + 800 ευρώ = 30.200 ευρώ
Διαφορά μεταξύ ετήσιων αποδοχών και πλήρους ετήσιου επιδόματος και ορίου για την καταβολή πλήρους ετήσιου επιδόματος : 30.200 – 30.000 = 200 ευρώ
Συνεπώς, το ετήσιο επίδομα των 800 ευρώ θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να μειωθεί κατά 200 ευρώ, δηλ. 800-200 = 600 ευρώ

Η μείωση των 200 ευρώ θα επιμεριστεί ως εξής:

Για το επίδομα Χριστουγέννων 200 : 2 = 100 ευρώ
Για τα επιδόματα Πάσχα και αδείας: 200 : 4 = 50 ευρώ
Οπότε: ( 2.450 Χ 12) + 300 + 150 +150 = 30.000 ευρώ

3. Ως χρόνος πληρωμής των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου και η 10η ημέρα πριν το Πάσχα αντίστοιχα. Δικαιούχοι ολόκληρου του ποσού των επιδομάτων είναι όσοι έχουν καταστεί συνταξιούχοι την 1η Δεκεμβρίου ή την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο εορτάζεται το Πάσχα.

Οι συνταξιούχοι των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα αρχίζει ή λήγει μετά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες και εντός του μήνα Δεκεμβρίου ή του μήνα που εορτάζεται το Πάσχα, δικαιούνται αναλογία επιδόματος για τόσα τριακοστά των ποσών των επιδομάτων όσες είναι οι ημέρες συνταξιοδότησής τους.

Όσον αφορά στο επίδομα αδείας, ημερομηνία καταβολής του θα είναι η ημερομηνία καταβολής της σύνταξης μηνός Αυγούστου. Οι συνταξιούχοι, των οποίων η συνταξιοδότηση έληξε ή η καταβολή της σύνταξης ανεστάλη πριν το μήνα Αύγουστο, δικαιούνται μέρος του επιδόματος αδείας, ίσο με το 1/12 του ποσού αυτού για κάθε μήνα πραγματικής καταβολής της σύνταξης κατά το τελευταίο προ του μηνός Αυγούστου δωδεκάμηνο.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Σε όλες τις κατηγορίες που έχουν Νομική Βάση 0 (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου) τα επιδόματα θα χορηγηθούν μηχανογραφικά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις λόγω θανάτου που έχουν αναγγελθεί με Νομική Βάση 0 και συγχρόνως υπάρχει πολλαπλότητα, στις οποίες η χορήγηση των επιδομάτων θα γίνει μόνο χειρόγραφα μέσω των αρμοδίων υποκαταστημάτων.

Εξάλλου, στις περιπτώσεις που σε σύνταξη λόγω θανάτου συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, τα ποσά των επιδομάτων επιμερίζονται κατά τα ποσοστά επιμερισμού του ποσού της σύνταξης ανά δικαιούχο.

Η χορήγηση των επιδομάτων σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει μηχανογραφικά, πλην ορισμένων οριακών περιπτώσεων οι οποίες θα τακτοποιηθούν με χειρόγραφη πληρωμή, μέσω των αρμόδιων υποκαταστημάτων.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για 400 περίπου περιπτώσεις συνταξιούχων για τους οποίους στο αρχείο πληρωμών συντάξεων δεν αναφέρεται η ημερομηνία και το έτος γέννησης, θα αποσταλούν εγκαίρως στα Υποκαταστήματα ονομαστικές καταστάσεις ώστε οι δικαιούχοι να πληρωθούν χειρόγραφα.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας, θανάτου ή με μείωση ξένων συμβάσεων, το ποσό της οποίας είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ, το ποσό του επιδόματος Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ποσού που ελάμβαναν ως δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και ως επίδομα αδείας με βάση τις προϊσχύουσες του Ν. 3845/2010 διατάξεις. Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, για τον προσδιορισμό του ύψους των σχετικών επιδομάτων, λαμβάνεται υπ’ όψιν το άθροισμα των επί μέρους ποσών σύνταξης των συνδικαιούχων.

Περιπτώσεις διπλοσυνταξιούχων

Όσον αφορά στις περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν περισσότερες της μίας συντάξεις ή εξωιδρυματικό επίδομα και σύνταξη από ένα φορέα κύριας ασφάλισης καθώς και σε όσους λαμβάνουν περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις από διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο ή το ΝΑΤ, τα αντίστοιχα επιδόματα καταβάλλονται μόνο για τη μεγαλύτερη σύνταξη.

Οι συνταξιούχοι της ανωτέρω κατηγορίας υποχρεούνται σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης προς τον αρμόδιο φορέα, όπου θα δηλώνουν τόσο τα σχετικά ποσά σύνταξης όσο και τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο από τους οποίους λαμβάνουν σύνταξη ή εξωιδρυματικό επίδομα.

Στη συνέχεια, ο αρμόδιος φορέας θα πρέπει να ενημερώσει τους λοιπούς φορείς για την καταβολή των εν λόγω επιδομάτων στους συνταξιούχους αυτούς. Στο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης ο συνταξιούχος υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει ότι δεν έχει εισπράξει ούτε θα εισπράξει στο μέλλον από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο, τα σχετικά επιδόματα.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα επιδόματα έχουν καταβληθεί και από άλλο ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τα σχετικά ποσά θα καταλογίζονται σε βάρος του συνταξιούχου και θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, θα συμψηφίζονται δε με τα χορηγούμενα ποσά σύνταξης σε τρεις (3) μηνιαίες δόσεις.

Επισημαίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, ανάλογα με τις οποίες θα πρέπει να ακολουθείται διαφορετική διαδικασία:

α) στις περιπτώσεις που καταβάλλονται δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα επιδόματα θα καταβάλλονται με μηχανογραφική διαδικασία στη σύνταξη με το μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή σε εκείνη επί της οποίας γίνεται η κράτηση ασθενείας.
Εάν όμως δεν έχει γίνει σύνδεση μεταξύ των δύο συντάξεων και τα επιδόματα καταβληθούν και στις δύο, τα σχετικά ποσά θα αναζητούνται και θα συμψηφίζονται με τις επόμενες συντάξεις σε τρεις μηνιαίες δόσεις, ενώ θα καταλογίζονται εντόκως μόνο στις περιπτώσεις που η έλλειψη σύνδεσης των συντάξεων οφείλεται σε υπαιτιότητα των ίδιων των συνταξιούχων.
β) στις περιπτώσεις που καταβάλλονται δύο συντάξεις, εκ των οποίων η μία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η άλλη από τον ΟΑΕΕ, η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει μηχανογραφικά από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον έχει επιλεγεί ως φορέας από τον οποίο γίνεται η κράτηση ασθενείας.
γ) στις περιπτώσεις που καταβάλλονται δύο συντάξεις εκ των οποίων η μία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η άλλη από το Δημόσιο ή το ΝΑΤ, η καταβολή των επιδομάτων θα γίνεται χειρόγραφα από τα αρμόδια υποκαταστήματα, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω καθώς και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων από τα οποία να προκύπτει ότι η μεγαλύτερη
σύνταξη είναι η καταβαλλόμενη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
δ) στις περιπτώσεις που χορηγούνται δύο συντάξεις εκ των οποίων η μία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η άλλη από τον ΟΓΑ, τα επιδόματα θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση μηχανογραφικά από την Υπηρεσία. Εάν όμως η σύνταξη που καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα το ποσό που θα χορηγηθεί να υπολείπεται του πλήρους ποσού του επιδόματος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στα αρμόδια Υποκαταστήματα από όπου θα τους χορηγηθεί βεβαίωση ώστε με βάση αυτή να χορηγηθεί η διαφορά από τον άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις συνταξιούχων που λαμβάνουν και το εξωιδρυματικό επίδομα, τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας θα χορηγηθούν στη μεγαλύτερη παροχή (σύνταξη ή εξωιδρυματικό επίδομα).

Στις περιπτώσεις των συνταξιούχων (για τις οποίες είχατε ενημερωθεί με το με αρ. πρωτ. Σ65/3, Σ66/1/18.6.2010 Γενικό Έγγραφο), στους οποίους καταβάλλονται αναδρομικά ή προκαταβολές ποσών συντάξεων χειρόγραφα από τα υποκαταστήματα καθώς και στις σχετικές αναγγελίες στη Δ/νση Εκμετάλλευσης, ο υπολογισμός του επιδόματος αδείας θα γίνει σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ενώ για το δώρο Χριστουγέννων 2009 καθώς και για το δώρο Πάσχα 2010 ο υπολογισμός θα γίνει σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Τέλος, σας ενημερώνουμε, βάσει των ανωτέρω Γενικών Εγγράφων σχετικά με την καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματος αδείας, ότι για όσες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικό ΔΑΝΣ θα πρέπει υποχρεωτικά πριν από την επιβεβαίωση του ηλεκτρονικού ΔΑΝΣ και την έκδοση του αντίστοιχου γραμματίου είσπραξης να κλικάρετε το πεδίο «επανυπολογισμός προκαταβολής» προκειμένου να αφαιρούνται τα αντίστοιχα ποσά για δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, αν υπάρχουν.

Γ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΜ

Σύμφωνα με την παρ. 5 της κοινοποιούμενης υπουργικής απόφασης, οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη χορήγηση επιδομάτων, μεταξύ άλλων, και στους συνταξιούχους των φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξακολουθούν να ισχύουν, οπότε τα επιδόματα που χορηγούνται στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ καταβάλλονται χωρίς καμία μεταβολή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ