Εγκύκλιος ΙΚΑ Αρ. 51 - 09/07/2010

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση από τις συντάξεις Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1 / 8 / 2010.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 38 του υπό δημοσίευση νομοσχεδίου για το νέο ασφαλιστικό σύστημα, από 1/8/2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η οποία τηρείται σε λογαριασμό με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του αρθ. 149 του ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ.58/τ. Α’/3.4.2008).

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των κλάδων κύριας σύνταξης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

1. Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του δημοσίου, Ν.Α.Τ. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης(Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και καθορίζεται ως εξής:

α) Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 € , ποσοστό 3%
β) Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 4%
γ) Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 5%
δ) Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 6%
ε) Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,01 €, ποσοστό 7%
στ) Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 € ποσοστό 8%
ζ) Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,01 €, ποσοστό 9%
η) Για συντάξεις από 3.500,01€ και άνω, ποσοστό 10%.

Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της εισφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00 €).(παραδείγματα 1 & 2)

Επισημαίνουμε ότι το ποσοστό της Ειδικής Εισφοράς υπολογίζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι σε τμήμα αυτού ( παραδείγματα 3 & 4).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

1.Ποσό σύνταξης 1.426,00 €, ποσοστό εισφοράς 3%, (1.426,00 Χ 3%=42,78 €)
1.426,00 – 42,78=1.383,22 €

Επειδή το ποσό μετά την παρακράτηση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.400,00 €, η παρακράτηση θα είναι 26,00 €

2.Ποσό σύνταξης 1.450,00 € , ποσοστό εισφοράς 3%, (1.450 Χ 3%=45,00 €)
1.450,00 – 45,00 = 1405,00 €

Η παρακράτηση θα είναι 45,00 €.

3. Ποσό σύνταξης 1950,00 €, ποσοστό εισφοράς 4%, (1.950,00 Χ 4%=78,00 €)
1.950,00 – 78,00 = 1872,00 €

4. Ποσό σύνταξης 2.320,00 €, ποσοστό εισφοράς 6% ( 2.320,00 Χ 6% = 139,20 €)
2.320,00 – 139,20= 2.180,80 €

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.

Σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη της διάταξης, εξαιρούνται της παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος οι οποίοι λαμβάνουν το Εξωϊδρυματικό Επίδομα ή το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας του αρθ. 42 του ν. 1140/1981( Α’ 68), όπως ισχύει.

3. ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων της μίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των συντάξεων αυτών και η παρακράτηση γίνεται από το Φορέα που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.

Αυτοί οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν στα τμήματα πληρωμών συντάξεων των υποκαταστημάτων του τόπου κατοικίας, οποιοδήποτε παραστατικό από τον άλλο φορέα συνταξιοδότησης από το οποίο θα προκύπτει το μηνιαίο ποσό της σύνταξης που τους καταβάλλεται , προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος .

Γίνεται σαφές λοιπόν ότι η παρακράτηση σ’ αυτή την κατηγορία συνταξιούχων θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο – και όχι στις 22.7.2010 – δεδομένου ότι προαπαιτείται ο σχετικός έλεγχος. Ευνόητο είναι βέβαια ότι εφόσον μόνο η σύνταξη του ΙΚΑ υπερβαίνει τα 1.400,00 € η παρακράτηση αρχικά θα γίνει από το ΙΚΑ, στο υπερβαίνον ποσό.

Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τη σπουδαιότητα που έχει η σύνδεση των διπλοσυνταξιούχων, δεδομένου ότι μετά από σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε παρατηρήθηκε ότι περίπου 19.000 περιπτώσεις συνταξιούχων δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «διπλοσυνταξιούχοι» στο μηχανογραφικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υλοποιηθεί τόσο η σχετική διάταξη όσο και άλλες διατάξεις για τις οποίες ήταν απαραίτητη αυτή η πληροφορία.

Σας ενημερώνουμε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των διπλοσυνταξιούχων από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. , θα σας αποσταλούν σχετικές καταστάσεις ανά υποκατάστημα, προκειμένου να καλέσετε άμεσα τους εγγεγραμμένους σ’ αυτές συνταξιούχους να σας φέρουν βεβαίωση από τον άλλο φορέα συνταξιοδότησης, ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός του αθροίσματος των συντάξεων, τόσο για τον υπολογισμό της παρακράτησης της ειδικής εισφοράς όσο και για τη χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του Επιδόματος Άδειας.

Οδηγίες για την εφαρμογή των παραπάνω θα σας δοθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Εκμετάλλευσης.

4. ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στις περιπτώσεις που χορηγείται σύνταξη λόγω θανάτου σε περισσότερα του ενός μέλη οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, για τον προσδιορισμό των ποσών στα οποία θα υπολογιστεί η Ειδική Εισφορά, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί και το παρακρατηθέν ποσό επιμερίζεται ανάλογα.

Παραδείγματα:
Συνολικό ποσό σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί: 1.500,00 €

α)Δικαιοδόχα μέλη: χήρα και 1 τέκνο 7/9 και 2/9
Παρακράτηση:1.500,00 Χ 3% = 45,00 €
Παρακράτηση στη χήρα: 45,00 Χ 7/9 = 35,00 €
Παρακράτηση στο τέκνο: 45,00 Χ 2/9 = 10,00 €

β)Δικαιοδόχα μέλη : χήρα και 2 τέκνα : 63,64% -18,18% - 18,18%.
Παρακράτηση: 1.500,00 Χ 3% = 45,00 €
Παρακράτηση στη χήρα: 45,00 Χ 63,64% = 28,64 €
Παρακράτηση στα τέκνα: 45,00 Χ 18,18% = 8,18 € στο κάθε παιδί.

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το ποσό του φόρου θα υπολογιστεί αφού προηγηθεί η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ