Άρθρο 14

Για την κατάταξη στους βαθμούς, στα μισθολογικά κλιμάκια και τον υπολογισμό των όσων προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ν.4024/2011 των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 1Κ/2013 (ΦΕΚ 2/ΑΣΕΠ/15.3.2013), εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4024/2011, χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισμός τυχόν πλασματικού χρόνου για την περαιτέρω βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη και χωρίς να είναι δυνατή η αναδρομική λήψη διαφοράς αποδοχών για το προηγούμενο από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.