ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.42 - 09/06/2010

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας»


ΣΧΕΤ.: Η 27/2010 εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/τ.Α’/6-5-2010) καθώς και την 2/35981/0022/28-5-2010 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Ειδικότερα:

Άρθρο τρίτο
Μέτρα για τη μείωση των δημοσίων δαπανών

παρ. 1
Τα πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα των λειτουργών και υπαλλήλων των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3833/2010, καθώς τα έξοδα παράστασης των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και νόμου, μειώνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). Η ανωτέρω μείωση ισχύει από 1-6-2010 και υπολογίζεται στα ποσά όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-5-2010.

παρ. 2
Οι εξαιρέσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.3833/2010 εξακολουθούν να ισχύουν.

παρ. 3-4-5
Σε όσους προβλεπόταν, από τις διατάξεις του Ν.3833/2010, μείωση κατά 7% των αποδοχών τους, θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω μείωση κατά 3% από 1-6-2010.

παρ. 6
Τα επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία για τους υπαλλήλους και μισθωτούς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 έως και 4, καθώς και για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 5, καθορίζονται ως εξής:
Το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια Ευρώ (500 €)
Το Επίδομα Εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα Ευρώ (250 €)
Το Επίδομα Αδείας σε διακόσια πενήντα Ευρώ (250 €)
Τα ανωτέρω επιδόματα καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω επιδομάτων εορτών (εξαιρούνται αμοιβές από υπερωρίες και αποζημιώσεις από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα), δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €).
Αν με την καταβολή των επιδομάτων (Εορτών) οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόματα καταβάλλονται μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) με ανάλογη μείωσή τους.

παρ. 9
Τα ανωτέρω επιδόματα και μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.9 θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στις ίδιες ημερομηνίες και με τις ίδιες κρατήσεις που καταβάλλονταν.
Επισημαίνουμε ότι μετά την καταβολή των ανωτέρω επιδομάτων οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των Μονάδων του Ιδρύματος θα διενεργήσουν έλεγχο των αποδοχών των υπαλλήλων και εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις του ανώτατου ορίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6, θα προβούν στην ανάλογη περικοπή των επιδομάτων.

Οι διατάξεις του Ν.3833/2010 εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου Νόμου.

Παρακαλούμε για άμεση ενημέρωση και πιστή εφαρμογή.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας
ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ