Αριθμ. Φ.80000/12166/423 - 20/05/2010

Θέμα: Πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών προς το ΤΑΠΙΤ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις των Κοινών Αποφάσεων Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οικ. 34819/49/10.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2441) και οικ. 935/2/15.01.2010 (ΦΕΚ Β΄ 50) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

6. Τις διατάξεις της αρ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) απόφασης «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

7. Την γνώμη του ΔΣ του ΤΑΠΙΤ όπως διατυπώθηκε στην αρ. 16/27−4−2010 συνεδρίασή του.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του ΤΑΠΙΤ, μετά από αίτηση του οφειλέτη, παρέχεται η ευχέρεια της τμηματικής καταβολής ή της εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μετά των πρόσθετων τελών προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

2. Αρμόδια όργανα για την τμηματική καταβολή σε μηνιαίες δόσεις ή την εφάπαξ εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών είναι οι Προιστάμενοι Δ/νσεων τις οποίες υπάγονται οι οικείοι Τομείς του ΤΑΠΙΤ.

3. Ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε 36 μηνιαίες δόσεις, με την προϋπόθεση, της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ. Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τις οριζόμενες από την απόφαση ρύθμισης δόσης μέχρι και τεσσάρων (4) συνεχόμενων, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή των επόμενων δόσεων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.

4. Οι οφειλές που βεβαιώνονται ή προκύπτουν μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση και ανάγονται σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης μέχρι και τον τελευταίο μήνα υπαγωγής των οφειλών στη ρύθμιση δεν θεωρούνται τρέχουσες. Οι οφειλές αυτές, αν δεν εξοφληθούν εφάπαξ, εντάσσονται αυτεπαγγέλτως στην υφιστάμενη ρύθμιση, με ανακαθορισμό του ποσού των υπολειπόμενων δόσεων.

5. Αν διαγραφεί μέρος της οφειλής, οι δόσεις αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από το αρμόδιο όργανο.

6. α. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση σαράντα τοις εκατό (40%) επί των πρόσθετων τελών

β. Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό μείωσης των πρόσθετων τελών στην περίπτωση τμηματικής καταβολής επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.

7. Εάν ο οφειλέτης απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση για ρύθμιση, μετά από ένα (1) χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης. Το δωδεκάμηνο αρχίζει από τον μήνα καταβολής της πρώτης δόσης.

8. Στους οφειλέτες, που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση και τηρούν τους όρους αυτής χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ενός (1) μηνός.

9. Στη ρύθμιση αυτή παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής και όσων έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις νόμων για το μέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί.

10. Τα αρμόδια όργανα του ΤΑΠΙΤ παρά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στους όρους της ρύθμισης διατηρούν το δικαίωμα:

α. να επιβάλουν κατασχέσεις και να εγγραφούν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή είναι αδιασφάλιστη.

β. να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του οικείου Τομέα του ΤΑΠΙΤ και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

11. Μετά την έκδοση απόφασης ρύθμισης της οφειλής από τον οικείο Τομέα του ΤΑΠΙΤ:

α. Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης.

β. Πριν την εξόφληση της οφειλής για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση ή εγγραφεί υποθήκη δεν επιτρέπεται η άρση κατάσχεσης ή εξάλειψη της υποθήκης.

12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3833/2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ