ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ.35 - 10/05/2010

Θέμα: «Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων από τις Υπηρεσίες Υγείας βάσει του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)».

Όπως είναι γνωστό η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης γίνεται από 1.10.2009 με τον ΑΜΚΑ.

Όπως μας ενημέρωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υποβάλλονται σ’ αυτό καθημερινά αναφορές, ότι σε κάποιες υγειονομικές υπηρεσίες των ΦΚΑ δεν εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι, με την αιτιολογία ότι ο ΑΜΚΑ τους είναι λάθος, γιατί τα 6 πρώτα ψηφία του ΑΜΚΑ δεν αντιστοιχούν στην ημερομηνία γέννησης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ιατρικές εξετάσεις και φάρμακα.

Σας ενημερώνουμε ότι από 1.6.2009 έστω και αν τα 6 πρώτα ψηφία του ΑΜΚΑ δεν αντιστοιχούν στην ημερομηνία γέννησης, ο ΑΜΚΑ είναι σωστός, γιατί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ οικ.7791/245/Φ80321/30.3.2009 (ΦΕΚ Β/596/1.4.2009) καμία μεταβολή στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο δεν αλλάζει τον ΑΜΚΑ μετά την 1.6.2009, ο οποίος παραμένει σταθερός και αμετάβλητος και προσδιορίζει για πάντα ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο.

Μετά από τα παραπάνω, οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται κανονικά, έστω και αν διαπιστώνεται ότι τα 6 πρώτα ψηφία του ΑΜΚΑ δεν αντιστοιχούν στην ημερομηνία γέννησης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοκ. Μέριμνας
Φωτεινή Ρουμπλή