Άρθρο 28
Ρύθμιση θεμάτων προστασίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.)

Η ισχύς της υπ’ αριθ. 61762/20.12.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΑΠ 406) παρατείνεται μέχρι την 20ή Αυγούστου 2016. Έως την κατά το προηγούμενο εδάφιο ημεροχρονολογία εκδίδεται το προβλεπόμενο από την παρ. 1 περιπτωση α΄ του άρθρου 21 του ν.1650/1986 (Α΄ 160) προεδρικό διάταγμα.