Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ε40/196 - 27/04/2010

ΘΕΜΑ : Αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν τεθεί από ορισμένα Υποκαταστήματα, σε σχέση με την αναστολή της δυνατότητας των εργοδοτών να υποβάλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, κρίνουμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 4 της Φ21/οικ.2739/23-1-2002 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Φ.Ε.Κ. 87/τ.Β΄/30-1-2002) το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. προβαίνει σε αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου και σε απενεργοποίηση των αντίστοιχων κωδικών στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν δηλωθεί παύση της λειτουργίας της επιχείρησης.

β) Αν το ζητήσει ο εργοδότης, με αίτησή του στο αρμόδιο για την παραλαβή της Α.Π.Δ. Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις εργοδοτών που υποβάλουν επί μακρού Α.Π.Δ., συνήθως με μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων, χωρίς να καταβάλουν τις αντίστοιχες εισφορές, ενώ σε επιτόπιους ελέγχους οι δηλούμενοι ως χώροι απασχόλησης του προσωπικού τους δεν λειτουργούν ή δεν υπάρχουν. Επίσης, υφίστανται περιπτώσεις εργοδοτών που υποβάλουν Α.Π.Δ. για την ασφάλιση μεγάλου αριθμού εργατοτεχνιτών, για απασχόλησή τους σε οικοδομοτεχνικά έργα, στα οποία όμως δεν έχουν εκτελεσθεί εργασίες της κατασκευαστικής φάσης που αναγράφεται στις υποβληθείσες Α.Π.Δ..

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα, που ενδεχομένως θα προκύψουν από δόλια, εικονική ή εν γένει μη νόμιμη ασφάλιση προσώπων, θα πρέπει σε παρόμοιες περιπτώσεις και αφού προηγουμένως διενεργηθεί κατά προτεραιότητα λεπτομερής έρευνα (επιτόπιοι έλεγχοι σε διαφορετικές ημέρες & ώρες, λήψη στοιχείων από Δ.Ο.Υ., Επιμελητήρια κ.λ.π.), να ενημερώνεται εγγράφως η υπηρεσία μας, για να εξετασθεί το ενδεχόμενο αναστολής, για τους συγκεκριμένους εργοδότες, η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.

Τέλος, όταν για οποιονδήποτε λόγο οι υπηρεσίες μας χρειάζονται πληροφορίες, σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου από συγκεκριμένο εργοδότη, το αντίστοιχο αίτημα θα πρέπει να στέλνεται εγγράφως στην Διεύθυνσή μας και όχι στην «Ομάδα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης και Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών».

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ