Άρθρο 30

1. Η παρ. 16 του άρθρου 28 του ν.4314/2014 (Α΄ 265) αναριθμείται ως 17 και προστίθεται νέα παράγραφος 16 ως ακολούθως:

«16. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ως μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη αναγκαία για το έργο, η δαπάνη του μη επιλέξιμου ΦΠΑ:
α) για τα συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα πλην κρατικών ενισχύσεων που εκτελούν ως δικαιούχοι οι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Ανώνυμες Εταιρίες του δημοσίου και
β) για συγχρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, που υλοποιούνται από τρίτους φορείς για λογαριασμό δήμων ή ΔΕΥΑ, εφόσον η Προγραμματική Σύμβαση που διέπει την υλοποίησή τους, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, δεν προβλέπει την έκδοση των τιμολογίων στον κύριο του έργου. Η χρηματοδότηση εφαρμόζεται για έργα για τα οποία δεν βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν.4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, όπως ισχύει, και πραγματοποιείται μετά από αίτημα του δικαιούχου στο οποίο τεκμηριώνεται ότι οι υφιστάμενες ταμειακές ροές δεν επιτρέπουν την ομαλή χρηματοδότηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 25 του ν.3614/2007 (Α΄267), καθώς και η κατ’ εξουσιοδότησή της εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από την έναρξη ισχύος της κ.υ.α. 50244/ΕΥΘΥ 1125/2014 (Β΄ 2856) και βρίσκουν εφαρμογή για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα των προγραμματικών περιόδων 2007 − 2013 και 2014 − 2020.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν.4314/2014 (Α΄ 265) τροποποιείται ως εξής:
«5. Το υπάρχον προσωπικό των Κοινών Τεχνικών Γραμματειών (Κ.Τ.Γ.) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της περιόδου 2007−2013 στελεχώνει τις Κ.Τ.Γ. των Ε.Π. της περιόδου 2014−2020 μετά από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν ειδικής διαδικασίας αξιολόγησης από Επιτροπή, η οποία συστήνεται για το σκοπό αυτόν. Για την κάλυψη των υπολοίπων θέσεων των Κ.Τ.Γ. των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014−2020, δημοσιεύεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»

3. Η παρ. 18 του άρθρου 59 του ν.4314/2014 (Α΄ 265) τροποποιείται ως ακολούθως:
«18. Οι υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου των στελεχών των κοινών Τεχνικών Γραμματειών των Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007−2013 παρατείνονται μετά τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος των ενταγμένων πράξεων και πάντως όχι πέραν του οκταμήνου από την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των ΕΠ κοινές Τεχνικές Γραμματείες των ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007−2013, έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αντίστοιχων Επιτροπών Παρακολούθησης, ασκούν καθήκοντα Κοινών Γραμματειών έως το τέλος του 2016 για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014−2020 του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.»