Άρθρο 35

Α) Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.4337/2015 ως εξής:
«1. Στο άρθρο 1 του ν.3920/2011 (Α΄ 33) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Ο αριθμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του ΟΑΣΑ Α.Ε., της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και της ΟΣΥ Α.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνει τα επτά (7) μέλη. Στο Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. συμμετέχουν ως μέλη ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ Α.Ε. και ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.3429/2005 (Α΄ 314). Στα Διοικητικά Συμβούλια των ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και ΟΣΥ Α.Ε. που εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιριών τους, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και δύο (2) μέλη υποδεικνύονται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»»

Β) Στην τροποποιούμενη, με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.4337/2015, παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.3920/2011 (Α΄ 33) στα στοιχεία 1, 2, 3 του εδαφίου α΄, απαλείφονται οι λέξεις «Πρόεδρος και».