Άρθρο 39
Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού

Στο άρθρο 22 του ν.817/1978 (Α΄ 170) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α) Εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι παραιτούνται από τη θέση τους προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα διευθυντή ή οποιαδήποτε άλλα διδακτικά καθήκοντα σε ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού για την άσκηση των οποίων επιβάλλεται, μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων, η παραίτησή τους ως εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, δικαιούνται μόλις παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός μηνός από την παύση, να επανέλθουν στην περιοχή μετάθεσης της θέσης που κατείχαν πριν από την παραίτησή τους. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος της υπηρεσίας τους στο ομογενειακό μειονοτικό σχολείο του εξωτερικού λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην Ελλάδα ως προς όλες τις συνέπειες. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί με την αίτηση παραίτησής τους υποβάλουν βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ότι πληρούν τις προϋποθέσεις να αναλάβουν τα σχετικά καθήκοντα στα ομογενειακά μειονοτικά σχολεία.

β) Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση που μετά την παραίτησή τους, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορέσουν να αναλάβουν υπηρεσία διότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανάληψης της νέας θέσης τους.»