Άρθρο 42
Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων» (Ε.Ο.Ε.) και διεθνή ονομασία «National Exams Organization». Ο Ε.Ο.Ε. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών του. Αποτελεί επιτελικό επιστημονικό φορέα αρμόδιο για ζητήματα που αφορούν τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.»

2. Η παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 2 και αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος ιδίως για:
α) τη διατύπωση γνώμης για την εξεταστέα ύλη των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του I.E.Π.,
β) τη διατύπωση γνώμης για τον ορισμό βαθμολογητών, για τη βαθμολόγηση των γραπτών των εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για την αξιολόγηση και διαρκή επιμόρφωση των βαθμολογητών,
γ) τη γνωμοδότηση ή εισήγηση, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με θέματα που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και της αποστολής του,
δ) τη σύνταξη και υποβολή ετησίως θεσμικών προτάσεων βελτίωσης της ποιότητας των ανωτέρω εξετάσεων μετά από αξιολόγηση των σχετικών διαδικασιών,
ε) τη συνεργασία ή και τη συμμετοχή ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του,
στ) την παροχή γνώμης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον ορισμό ετησίως των μελών όλων των κεντρικών επιτροπών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,
ζ) την αποτίμηση του έργου των ανωτέρω κεντρικών επιτροπών εξετάσεων, για τη διευκόλυνση της οποίας ο Πρόεδρός του δύναται να παρίσταται σε αυτές.»

3. Οι παράγραφοι 2Β και 2Γ του άρθρου 16 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), οι οποίες προστέθηκαν με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 44 του ν.4264/2014 (Α΄ 118), καταργούνται.

4. Ανατίθεται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.) η λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας των άρθρων 3 και 11 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύουν, ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

5. Παραμένουν σε ισχύ για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίσθηκε με το ν.4186/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι διατάξεις που αφορούν στα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση, το συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, καθώς και για τη βαθμολόγηση των γραπτών και την έκδοση των αποτελεσμάτων παλαιού και νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του π.δ. 60/2006 (Α΄ 193), όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ. Φ.151/24463/Β6/2009 (Β΄ 422) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (Β΄ 2544) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ. Φ151/20049/Β6/ 2007 (Β΄ 272 ), όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ. Φ253/128314/Β6/2002 (Β΄ 1538) όπως ισχύει, καθώς και της υπ’ αριθμ. Φ.253/ 28934/Β6/2006 (Β΄ 391) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Το ίδιο ισχύει και για την υπ’ αριθμ. 2/33374/0022/2012 (Β΄ 1393) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, όπως ισχύει.

6. Ειδικά, για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2015− 2016, τα μαθήματα του νέου συστήματος εισαγωγής που θεσπίσθηκε με το ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, τα οποία έχουν διαφορετική ύλη από τα αντίστοιχα μαθήματα του παλαιού συστήματος εισαγωγής, θεωρούνται διαφορετικά εξεταζόμενα μαθήματα. Ως εκ τούτου ορίζονται στις κεντρικές επιτροπές εξετάσεων για τα μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου διαφορετικές ομάδες έκτακτων μελών, οι οποίες εισηγούνται τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους. Για κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα απαιτείται οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως έκτακτα μέλη να έχουν διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία. Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθμολόγησης−αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες σχετικά με τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορούν τόπο και χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, πρόγραμμα εξετάσεων, τρόπο εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων, τρόπο διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, τρόπο ορισμού και υποχρεώσεις των επιτηρητών, υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπο βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, τρόπο φύλαξής τους, καθώς και τρόπο ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η δυνατότητα οργάνωσης και ο τρόπος διεξαγωγής των επαναληπτικών εξετάσεων.