Άρθρο 44
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. α) Οι θέσεις της περίπτωσης β΄ της Κατηγορίας ΔΕ της παρ. 1 του άρθρου 59 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 118) και συγκεκριμένα οι θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών από δύο (2), διορθώνονται σε τρεις (3).

β) Η θέση της περίπτωσης ε΄ της Κατηγορίας ΔΕ της παρ. 1 του άρθρου 59 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 118) και συγκεκριμένα η θέση της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών καταργείται.

γ) Η παρ. 2 του άρθρου 59 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο κένωση κάθε οργανικής θέσης των ειδικοτήτων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Στατιστικολόγων, ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Δημοσιογραφίας, ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ΠΕ Διαχείρισης Προσωπικού Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ΤΕ Διοικητικού−Οικονομικού, ΤΕ Τεχνολόγου −Μηχανικών Έργων Υποδομής, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής του παρόντος άρθρου, αυτή μετατρέπεται σε οργανική δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο και προσμετράται.»

2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 59 του π.δ. 114/2014 με το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική ημερομηνία ισχύος του Οργανισμού, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη σχετική διάταξή του.

3. Το άρθρο 34 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν.4310/2014 (Α΄ 258), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής:
«Άρθρο 34
Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Το Αυτοτελές Τμήμα Στελεχών Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αρμόδιο για:
α) την επιλογή και τοποθέτηση των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων,
β) τη συγκρότηση και λειτουργία των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των Συμβουλίων Επιλογής,
δ) τη διαδικασία εκλογής των αιρετών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.),
ε) την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), των μελών του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής,
στ) όλα τα θέματα που αφορούν στην επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
ζ) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του π.δ. 114/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για:
α) τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών Αλλοδαπής, ομογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, των ξένων, των μειονοτικών, των σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
β) τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,
γ) την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητώνμελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Baccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους,
δ) κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
ε) όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες,
στ) τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό,
ζ) τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και
η) το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.»

5. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 62 παρ. 4 του ν.4342/2015 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Στη Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προΐσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).
β) Στο Τμήμα Μελετών και στο Τμήμα Τεχνικό της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προίσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων).
γ) Στο Τμήμα Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής προίσταται μόνιμος ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δομικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων) ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.»