Άρθρο 45
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν.4186/2013 (Α΄193), το οποίο προστέθηκε με την περίπτωση 6 της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α΄ 8), καταργείται.