Άρθρο 48
Εκκαθάριση δαπανών ελέγχων

1. Δαπάνες για ελέγχους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3460/2006 (Α΄ 105), όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά το χρονικό δι− άστημα Σεπτεμβρίου − Δεκεμβρίου 2011, εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών Ε.Φ. 29−110 στον ΚΑΕ 0567 έτους 2016, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

2. Δαπάνες για ελέγχους των Περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3460/2006, όπως ισχύει, οι οποίες προέκυψαν κατά τα έτη 2013 και 2014 εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών Ε.Φ. 29−110 στον ΚΑΕ 0567 έτους 2016, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.