.

Ν.4351/2015
Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'164/4.12.2015

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4405/2016, ΦΕΚ Α’129/13.7.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Άρθρο 1 Ορισμός
Άρθρο 2 Εθνική Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων
Άρθρο 3 Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης
Άρθρο 4 Προθεσμία εκπόνησης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
Άρθρο 5 Δαπάνη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
Άρθρο 6 Δικαιώματα χρήσης βοσκής
Άρθρο 7 Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής
Άρθρο 8 Αποτύπωση βοσκήσιμων γαιών Εξαιρέσεις
Άρθρο 9 Επιτροπές παρακολούθησης και εφαρμογής διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
Άρθρο 10 Βοσκήσιμες γαίες Ο.Τ.Α.
Άρθρο 11 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 12 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α΄52)
Άρθρο 13 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3877/2010 (Α΄ 160) και 2342/1995 (Α΄ 208)
Άρθρο 14 Παράταση παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων και λειτουργίας επαγγελματικών σχολών ΕΠΑΣ
Άρθρο 15 Εθνικό πρόγραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων
Άρθρο 16 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 (Α΄164)
Άρθρο 17 Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα ζωικά υποπροϊόντα
Άρθρο 18 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄8)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 19 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 20 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 21 Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 22
Άρθρο 23 Τροποποιήσεις στο νόμο 4342/2015 (Α΄ 143) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013
Άρθρο 24
Άρθρο 25
Άρθρο 26
Άρθρο 27
Άρθρο 28 Ρύθμιση θεμάτων προστασίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (Ε.Π.Ο.Ρ.)
Άρθρο 29
Άρθρο 30
Άρθρο 31 Συνέχιση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Άρθρο 32
Άρθρο 33 Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 674/1977 (Α΄ 242), 4061/2012 (Α΄ 66), 4039/2012 (Α΄ 5), 1565/1985 (Α΄64) και 4056/2012 (Α΄52)
Άρθρο 34
Άρθρο 35
Άρθρο 36
Άρθρο 37 Θέματα μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 38 Θέματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 39 Ομογενείς εκπαιδευτικοί σχολείων εξωτερικού
Άρθρο 40 Θέματα απόλυσης μαθητών
Άρθρο 41 Απολυτήριοι τίτλοι ιδιωτικών σχολείων ισότιμων προς τα δημόσια
Άρθρο 42 Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 43 Γνωμοδότηση Καλλιτεχνικών Επιτροπών και Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 44 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 45 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης
Άρθρο 46 Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 47 Θέματα συγχρηματοδοτούμενων έργων εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 48 Εκκαθάριση δαπανών ελέγχων
Άρθρο 49 Διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Άρθρο 50
Άρθρο 51 Έναρξη ισχύος

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015