Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Γ32/129 - 20/04/2010

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νέων συντελεστών Φ.Π.Α. - Τιμολόγηση φαρμάκων προς τα  ασφαλιστικά ταμεία.

ΣΧΕΤ: 1. Τα με αριθ. πρωτ. 1650/6.4.2010 και 1672/7.4.10 έγγραφα σας.

2. Το με αρ. πρωτ. Δ14Α 1042326 ΕΞ 2010 της 31.03.2010 έγγραφο της υπηρεσίας μας

Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα σας, διευκρινίζουμε τα εξής:

Με το (β) σχετικό έγγραφο μας διευκρινίστηκε ότι «μέχρι την αναθεώρηση των διατιμημένων λιανικών τιμών φαρμάκων, η απόδοση του φόρου θα πραγματοποιείται με βάση το συντελεστή 9%, ανεξάρτητα από το εάν η πώληση πραγματοποιείται απευθείας προς τους τελικούς καταναλωτές ή προς ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία καταβάλλουν την αξία των φαρμάκων για λογαριασμό των ασφαλισμένων.»

Καθώς φαίνεται ότι η ανωτέρω διατύπωση δεν θεωρείται απόλυτα σαφής, διευκρινίζουμε περαιτέρω ότι στα τιμολόγια που θα εκδοθούν προς ασφαλιστικά ταμεία για την ανωτέρω περίοδο, ο ΦΠΑ θα πρέπει να υπολογιστεί με εσωτερική υφαίρεση στις διατιμημένες λιανικές τιμές φαρμάκων, με τη χρήση του συντελεστή 9%, ο οποίος εμπεριέχεται στις τιμές αυτές.

Το ίδιο ισχύει και για τιμολόγια, τα οποία ενδεχομένως έχουν εκδοθεί με αναγραφή συντελεστή 10%, με βάση προηγούμενη θέση της Υπηρεσίας μας, με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των τιμολογίων είναι αυτή που προβλέπεται για τις διατιμημένες τιμές λιανικής πώλησης φαρμάκων που ισχύουν. Δηλαδή και για τα τιμολόγια αυτά η απόδοση του φόρου στο δημόσιο θα γίνει με τη χρήση του συντελεστή 9%.

Ακριβές Αντίγραφο                         
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης                    

Η Προϊσταμένη Γραμματείας              
Βάσω Τάτση