Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Σ40/34 - 20/04/2010

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφαλισμένων μητέρων για τέκνα που αποκτούν από 1.1.2000 και εξής. Συμπληρωματικές οδηγίες.»
Σχετ.: Εγκ. 26/2009.

Συμπληρώνοντας τις οδηγίες της Εγκυκλίου 26/2009 για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σας επισημαίνουμε τα εξής:

α) Εφόσον η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου για κάθε παιδί που αποκτήθηκε από 1.1.2000 και εφεξής εκχωρείται στον ασφαλισμένο πατέρα από τη μητέρα που είναι ασφαλισμένη σε φορέα κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στην περίπτωση που η μητέρα είναι ασφαλισμένη στο Δημόσιο ή στο ΝΑΤ ή στον Ο.Γ.Α. (ο οποίος, αν και ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εξαιρείται ρητά από τους φορείς, σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης), δεν εμπίπτει στις εν λόγω διατάξεις και, επομένως, δεν είναι δυνατή η εκχώρηση στον ασφαλισμένο πατέρα ενός μη υφισταμένου στο πρόσωπό της δικαιώματος.

β) Κατά την εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης των πατέρων με αναγνώριση του πλασματικού χρόνου της εν λόγω διάταξης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, θα πρέπει να υπάρχει, εκτός από την υποβολή εκ μέρους της ασφαλισμένης μητέρας υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν θα ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμα αυτό, και η ύπαρξη ενεργού ασφάλισης της μητέρας κατά την ημερομηνία της αίτησης του πατέρα για συνταξιοδότηση και αναγνώριση του χρόνου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει η μητέρα.

Ο ενεργός ασφαλιστικός δεσμός της μητέρας με τον ασφαλιστικό της φορέα ως προϋπόθεση για την απόκτηση του δικαιώματος αναγνώρισης και εκχώρησής του στον πατέρα δεν εξετάζεται μόνο στην περίπτωση που η μητέρα κατά την κρίσιμη ημερομηνία της αίτησης βρίσκεται σε αποδεδειγμένη ανεργία ή σε ασθένεια, με αντίστοιχη επιδότηση από τον ΟΑΕΔ ή το φορέα της λόγω ανεργίας ή ασθένειας αντίστοιχα.

γ) Στην περίπτωση που η μητέρα έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά το χρόνο που ο πατέρας υποβάλλει την αίτηση για αναγνώριση του πλασματικού χρόνου προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της διάταξης, επειδή η μητέρα δεν είναι πλέον ασφαλισμένη αλλά συνταξιούχος.

Αντίθετα, το δικαίωμα μπορεί να εκχωρηθεί από τη συνταξιούχο μητέρα στον πατέρα για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που θα του χορηγηθεί, επειδή ως συνταξιούχος η μητέρα διατηρεί το δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής της, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η μητέρα έχει καταστεί συνταξιούχος από την ημερομηνία ισχύος των εν λόγω διατάξεων και εξής, δηλαδή από την 3.4.2008 και μετά.

Επίσης, στην περίπτωση που ο πατέρας έχει συνταξιοδοτηθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης, δεν έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης του εν λόγω πλασματικού χρόνου για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής του, ακόμα και αν η μητέρα είναι ενεργά ασφαλισμένη ή έχει συνταξιοδοτηθεί μετά την ισχύ του νόμου.

δ) Εξάλλου, παρ' όλο που για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος το αίτημα της αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου πρέπει να ασκείται ταυτόχρονα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, όταν ο αναγνωριζόμενος χρόνος μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για την προσαύξηση του ποσού της πλήρους σύνταξης, το δικαίωμα της αναγνώρισης μπορεί να ασκηθεί με αίτηση και από τους ήδη συνταξιούχους.

Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό ότι ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 μπορεί να αξιοποιηθεί για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που χορηγείται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν πλήρη σύνταξη, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο του ίδιου άρθρου και οι οποίες εξαιρούνται στην περίπτωση που ο πλασματικός χρόνος εξυπηρετεί τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Επομένως, για μεν τους υποψήφιους συνταξιούχους που υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση του εν λόγω πλασματικού χρόνου ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση και ο χρόνος αυτός αξιοποιείται μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων της αναγνώρισης συμπίπτει με την αίτηση συνταξιοδότησης, ενώ για όσους ασφαλισμένους έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί και μεταγενέστερα υποβάλλουν αίτημα αναγνώρισης για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους, η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων καθορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αναγνώρισης.

ε) Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της αξιοποίησης του πλασματικού χρόνου αυτού διατυπώνεται διαζευκτικά στη διάταξη. Επομένως, στην περίπτωση που έχει αξιοποιηθεί για τη θεμελίωση του δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης, δεν αξιοποιείται αθροιστικά και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

στ) Επισημαίνεται επίσης ότι, όπως μας διευκρίνισε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 δεν είναι επιτρεπτό να αξιοποιηθεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3717/2008, παρά μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που θα χορηγηθεί με τις διατάξεις αυτές, υπό τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

ζ) Τέλος, επειδή, προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί από το Υπουργείο εάν η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης είναι επιτρεπτή και στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη, εφόσον προκύψει τέτοιο αίτημα, θα πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία μας προκειμένου να απευθύνουμε ερώτημα στη Γ.Γ.Κ.Α.

Το παρόν αποτελεί απάντηση και στο με αρ. πρωτ. 11812/1.12.2009 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Καρδίτσας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ