Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Γ41/5/49 - 13/04/2010

ΘΕΜΑ : α) Εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους. β) Εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης – ανανέωσης άδειας διαμονής στις αρμόδιες Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους.

Με αφορμή την κοινοποίηση από το Υπουργείο Εσωτερικών εγγράφων που αφορούν την εκπροσώπηση των πολιτών στις διοικητικές Αρχές από δικηγόρους θέτουμε υπόψη σας τα εξής;

1) Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε και κοινοποίησε στις δημόσιες υπηρεσίες τα παρακάτω έγγραφα:

α) Το με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.11853/6-5-09 έγγραφο της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη που μας διαβίβασε η Γ.Γ.Κ. Ασφαλίσεων με το με αριθ. Φ.80000/14099/2694/1-7-09 έγγραφό της, που αφορά την εκπροσώπηση των πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους και

β) Το με αριθ. 13083/22-5-09 έγγραφο της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής που μας διαβίβασε η Γ.Γ.Κ. Ασφαλίσεων με το με αριθ. Φ.80020/15907/2979/7-7-09 έγγραφό της, που αφορά την εκπροσώπηση των υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους ειδικά κατά την διαδικασία έκδοσης άδειας διαμονής (χορήγηση ή ανανέωση).

2) Όπως γνωρίζετε για το θέμα της εκπροσώπησης πολιτών από τρίτα πρόσωπα καθώς και από δικηγόρους, για χειρισμό συνταξιοδοτικών και λοιπών ασφαλιστικών υποθέσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν δοθεί οδηγίες με σειρά Εγκυκλίων και Γενικών Εγγράφων (Εγκ. 66/76, 139/77, 21/78, Γ.Ε. 220998/Φ.39/06-12-77, Σ90/1/10-01-2008, Σ90/8/18-03-2008) σύμφωνα με τις οποίες και ειδικότερα για το θέμα της εκπροσώπησης των πολιτών από δικηγόρους απαιτείται να είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με άλλη εξουσιοδότηση η οποία έχει επικυρωθεί για το γνήσιο της υπογραφής του εντολέως από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του α΄ εγγράφου επέρχεται διαφοροποίηση ως προς την διαδικασία εκπροσώπησης των πολιτών από δικηγόρους (δεν απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο).

Αναφέρει ότι όταν προσέρχεται στην υπηρεσία (κάθε διοικητική αρχή) για να υποβάλει αίτηση ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη πληρεξούσιος δικηγόρος αντί του ενδιαφερομένου πολίτη, δεν απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του δικηγόρου, ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.Δ. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων).

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:
- στην περίπτωση που η υποβολή της αίτησης γίνεται από δικηγόρο, ο οποίος υπογράφει την αίτηση για λογαριασμό του πελάτη του, αυτός παραλαμβάνει και την τελική πράξη χωρίς άλλη διαδικασία ή απαίτηση.
- το ίδιο ισχύει και για την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης που έχει
υποβληθεί από δικηγόρο.
- στην περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ή τρίτο
και προσέρχεται δικηγόρος για την παρακολούθηση της πορείας αυτής ή την παραλαβή της τελικής διοικητικής πράξης τότε του ζητείται, να δηλώσει επί τόπου την πληρεξουσιότητά του, το ονοματεπώνυμό του , την διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκει.

3. Με το β΄ έγγραφο (το οποίο σας κοινοποιούμε) διευκρινίζεται ότι ο προαναφερόμενος τρόπος εκπροσώπησης των πολιτών από δικηγόρους δεν ισχύει στις περιπτώσεις εκπροσώπησης υπηκόων τρίτων χωρών κατά την διαδικασία υποβολής αίτησης χορήγησης – ανανέωσης άδειας διαμονής στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

Αναφέρει ότι για την εκπροσώπηση υπηκόων τρίτων χωρών από δικηγόρους ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έκδοσης άδειας διαμονής ( χορήγηση ή ανανέωση ) απαιτείται έγγραφη πληρεξουσιότητα του δικηγόρου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος αποκλειστικά από αστυνομική αρχή, δηλαδή όπως και για τα λοιπά πρόσωπα των περιπτώσεων αυτών ( συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες).

4. Επειδή το περιεχόμενο του πρώτου εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών (προφορική δήλωση του δικηγόρου ότι εκπροσωπεί συγκεκριμένο εντολέα) έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες οδηγίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τις υπηρεσίες μας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή άλλη εξουσιοδότηση του εντολέα προς τον δικηγόρο) για το θέμα του τρόπου της απόδειξης της εκπροσώπησης των πολιτών στις διοικητικές αρχές από δικηγόρους και δεδομένου ότι θεωρούμε ότι η προφορική δήλωση του δικηγόρου για την απόδειξη της εκπροσώπησής του θα δημιουργούσε προβλήματα στις υπηρεσίες μας υποβάλαμε σχετικό ερώτημα στην Νομική Υπηρεσία (Γ41/14/15-9-09 και Γ41/17/19-11-09) προκειμένου να διευκρινισθεί:

α) εάν υποχρεούνται οι υπηρεσίες μας να συναλλάσσονται με τους δικηγόρους που εκπροσωπούν ασφαλισμένους, εργοδότες κ.λ.π. βασιζόμενες στην προφορική δήλωσή τους ότι εκπροσωπούν συγκεκριμένους πολίτες και από πού προβλέπεται αυτή η υποχρέωση.

β) εάν το δεύτερο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά, και τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εάν δηλαδή η συναλλαγή των δικηγόρων με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι εκπροσωπούν υπηκόους τρίτων χωρών , θεωρείται ένα από τα στάδια της διαδικασίας έκδοσης – ανανέωσης άδειας διαμονής (π.χ. αναγνώριση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ανανέωση της άδειας διαμονής).

Σε απάντηση του ερωτήματός μας εξεδόθη η με αριθ. 83/2010 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή με την από 31- 3 -2010

Επισημειωματική πράξη από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την οποία σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της γνωμοδότησης

1.Δεν υποχρεούνται οι υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συναλλάσσονται με δικηγόρους που εκπροσωπούν ασφαλισμένους, εργοδότες, συνταξιούχους κ.λ.π. βασιζόμενες (μόνον) στην προφορική δήλωση των δικηγόρων ότι εκπροσωπούν τους συγκεκριμένους πολίτες.
Ο δικηγόρος που προσέρχεται στην υπηρεσία ( εν προκειμένω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) αντί του ενδιαφερομένου πολίτη και για λογαριασμό του (πολίτη) για να υποβάλει αίτηση ή να παρακολουθήσει την πορεία της επί της αίτησης υπόθεσης με τη λήψη πληροφοριών ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, πρέπει να είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον ενδιαφερόμενο είτε δια συμβολαιογραφικού εγγράφου (« πληρεξουσίου ») είτε δι΄ άλλου (ιδιωτικού) εγγράφου το οποίο φέρει την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής α) του ενδιαφερομένου ή β) του νομίμου αντιπροσώπου ή γ) του εκπροσώπου του από οιαδήποτε διοικητική αρχή.

2.Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13083/09 από 22-5-2009 (γενικό) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά και στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ [δηλαδή η με τις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «συναλλαγή » των δικηγόρων οι οποίοι αντιπροσωπεύουν υπηκόους τρίτων χωρών που αιτούνται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής (π.χ. αναγνώριση του απαιτούμενου χρόνου ασφαλίσεως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την ανανέωση της άδειας διαμονής) θεωρείται ένα από τα στάδια της διαδικασίας εκδόσεως- ανανεώσεως άδειας διαμονής.

Στις περιπτώσεις αυτές η πληρεξουσιότητα του δικηγόρου αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από αστυνομική αρχή (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 3386/2005, άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 3536/2007).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ