.

Αρθρο δεύτερο

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Εξαιρετικά, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τα τυχερά παίγνια που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει και τροποποιήθηκε με την από 12.12.2011 πρόσθετη πράξη μεταξύ της ΟΠΑΠ και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ισχύει μέχρι την 12.10.2020.»

2. Στο τέλος του νέου ως άνω τρίτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

«Μετά τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων, αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.»

3. Προστίθεται νέα παράγραφος 5Α στο άρθρο 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ως εξής:

«5. Σε ό,τι αφορά τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημά-των για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 39 του παρόντος και της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους από τα παίγνια αυτά δύναται να αυξάνεται μέχρι και κατά πέντε ποσοστιαίες μονά­δες διαμορφούμενο έτσι κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με την παρακάτω μεθοδολογία.

Το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας χωρίζεται στις εξής 3 περιόδους:

Περίοδος Α΄: από την έναρξη ισχύος της άδειας κατά το άρθρο 39 του παρόντος έως το τέλος του τέταρτου έτους της ισχύος της άδειας.

Περίοδος Β: από την έναρξη του πέμπτου έτους ισχύος της άδειας μέχρι τη λήξη του όγδοου έτους ισχύος της άδειας, και

Περίοδος Γ: από την έναρξη του ένατου έτους ισχύος της άδειας μέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας.

Για κάθε περίοδο, η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου θα διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό των μικτών κερδών της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά την περίοδο από τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων («Μικτά Κέρδη»). Αν το ποσό των Μικτών Κερδών είναι: α) μικρότερο ή ίσο από το Κάτω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) δεν θα υπάρχει επιπλέον συμμετοχή, β) μεγαλύτερο ή ίσο από `Ανω Όριο (όπως καθορίζεται κατωτέρω) η επιπλέον συμμετοχή θα ισούται με πέντε ποσοστιαίες μονάδες, γ) μεταξύ του Κάτω Ορίου και του Ανω Ορίου η επιπλέον συμμετοχή θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: Επιπλέον συμμετοχή = (Μικτά Κέρδη - Κάτω Όριο)/(`Ανω Όριο - Κάτω Όριο) x 5%.

Τα άνω και κάτω όρια καθορίζονται για κάθε χρονική περίοδο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ ΑΝΩ ΟΡΙΟ
Περίοδος Α €2.793.000.000 €4.190.000.000
Περίοδος Β €2.940.000.000 €4.410.000.000
Περίοδος Γ €1.470.000.000 €2.205.000.000

 

Η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συμμετοχή, θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου.»

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) καταργείται.

5. Ο τίτλος του Ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια».

6. Ο τίτλος του τέταρτου τμήματος του Ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ».

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 58 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε φόρο υποβάλλονται: α) τα κέρδη από τα λαχεία, περιλαμβανομένου του αμοιβαίου λαχειοφόρου ιπποδρομιακού στοιχήματος (SWEEPSTAKE), που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, β) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που εκμεταλλεύεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., περιλαμβανομένων αυτών που διεξάγονται μέσω των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 , γ) τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι δυνάμει του άρθρου 45 του Ν. 4002/2011 , δ) τα κέρδη από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα που διεξάγουν αδειοδοτημένοι πάροχοι και ε) τα κέρδη από τις λαχειοφόρες ομολογίες και τις λαχειοφόρες αγορές, τα οποία προκύπτουν από κληρώσεις που γίνονται στην Ελλάδα, καθώς και οι κάθε είδους παροχές που προσφέρονται σε όσους συμμετέχουν σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς ραδιοφωνικούς, τηλεοπτικούς και λοιπούς παρεμφερείς οποιασδήποτε μορφής που διενεργούνται στην Ελλάδα.»

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, κέρδος από τυχερό παίγνιο σημαίνει το ποσό που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως αποτέλεσμα του τυχερού παιγνίου, αφαιρουμένου του ποσού που κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο παίγνιο αυτό.

Ο άνω φόρος παρακρατείται και αποδίδεται κάθε μήνα στο Δημόσιο από τους κατόχους των σχετικών αδειών και τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του Ν. 4002/2011 κατά περίπτωση.

8. Το άρθρο 60 του Ν. 2961/2001 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58, υποβάλλονται σε φόρο ανά γραμμάτιο λαχείου, μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού εκατό (100) ευρώ, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για κέρδη μέχρι χίλια (1.000) ευρώ και με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κέρδη από χίλια ένα (1.001) ευρώ και πάνω.»

2. Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58, υποβάλλονται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) ως εξής:

α) στα τυχερά παίγνια ή στοιχήματα που διεξάγονται με στήλες, ανά δελτίο παιχνιδιού, και

β) στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, επί του ποσού που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως κέρδος, κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, γνωστά και ως live casino games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ.

Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη.

3. Τα κέρδη και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά αντικείμενο.»

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ σε ό,τι αφορά το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014.