Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/19 - 08/02/2010

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνός Ιανουαρίου 2010 από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων και παράταση προθεσμίας αναγγελίας μεταβολών και υποβολής ενστάσεων».
 

Λόγω της απεργίας που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις 10/2/2010, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποφάσισε την παράταση μέχρι 11/2/2010 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μηνός Ιανουαρίου 2010 που υποβάλλονται στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. από εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων.

 

Ομοίως, μεταβολές εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων για τις οποίες ως ημερομηνία εμπρόθεσμης αναγγελίας προκύπτει η 10/2/2010, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες εάν υποβληθούν μέχρι 11/2/2010.
Το αυτό ισχύει για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας – ενστάσεων από ασφ/νους και εργοδότες.
Συν/να : 1 φύλλο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ