.

Άρθρο 5

1. Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν.4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β' αρχίζει από την 29η Φεβρουαρίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η παρ. 8 του άρθρου 139 του ν.4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
8. Η δημοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 152 του παρόντος νόμου, αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εξακολουθεί να ισχύει έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 152 και καταλαμβάνει και τις προκηρύξεις που θα έχουν αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι την προηγούμενη της έναρξης ισχύος του άρθρου 152.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.4320/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι παράγραφοι 1 11 του άρθρου 2 του ν.2286/1995 καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014 και προγενέστερων αυτού