.

Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του ν.4314/2014 (Α'265)

1. Στην περίπτωση β' της παρ. 5 του άρθρου 13, μετά τις λέξεις «π.δ. 98/1996» τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «την οποία δύνανται να εφαρμόζουν αναλογικά και οι Περιφέρειες».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε Υπουργείο δύναται να συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ», στην οποία προστίθεται η ονομασία κάθε Υπουργείου.
Σε κάθε Υπουργείο στο οποίο, βάσει του π.δ. 73/2015 (A'116), προβλέπεται θέση Αναπληρωτή Υπουργού, δύναται επίσης να συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ» στην οποία προστίθεται η ονομασία του Υπουργείου και του Τομέα αρμοδιότητας του Αναπληρωτή Υπουργού.
Οι ως άνω Επιτελικές Δομές δεν εντάσσονται στον οργανισμό του οικείου Υπουργείου. Με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 58 του παρόντος νόμου υπάγονται στον καθ ύλην αρμόδιο Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Γενικό ή Αναπληρωτή Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα κατά περίπτωση.»

3. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως:
«α) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 10756/ 9.10.2002 (B'1343) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας».»

β) Η παράγραφος 12 αναριθμείται ως 13 και προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Υποδομών και Μεταφορών».»

4. Στο τέλος του άρθρου 53 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 15137/30.7.2008 (B'1540), όπως ισχύει, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του οικείου Περιφερειάρχη, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού ή περιφερειακού ΕΠ αντιστοίχως, ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την ΠΠ 2014 2020, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση σύστασης και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την ΠΠ 2007 2013

5. Στο τέλος του άρθρου 59 προστίθενται παράγραφοι 19 και 20 ως εξής:
«19. Προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης και κάθε άλλη αναγκαία πράξη που αφορά στη διαχείριση πράξεων στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 2013 που εκδόθηκαν, από τις 23.12.2014 και μέχρι τις 30.1.2015, από το προ της ισχύος του ν. 4314/2014 κατά περίπτωση όργανο διαχείρισης ή εποπτείας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ 2007 2013, είναι νόμιμες
«20. Για τις Ειδικές Υπηρεσίες που συστήνονται ή συγχωνεύονται ή αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 39, οι απος>άσεις του άρθρου 58 παράγραφοι 1 και 3 δύνανται να περιλαμβάνουν διατάξεις για τα τυπικά, ουσιαστικά ή/και πρόσθετα προσόντα των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών και των Μονάδων τους και των στελεχών, εφόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Οι διατάξεις περί προσόντων προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και Μονάδων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις ισχύουν έως την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 39.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας ορίζονται οι ΕΥΔ ΠΑΑ και ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, αντίστοιχα, δια των αρμοδίων μονάδων τους, καθώς και η ΜΟΔ Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ορίζονται και άλλοι δικαιούχοι τεχνικής βοήθειας των ανωτέρω προγραμμάτων.»