.

Άρθρο 9
Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων

1. Τα μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ) των υπάλληλων των κατηγοριών:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής,
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ТЕ) με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ορίζονται ως εξής:
Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Т.Е. και ΠΕ και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ. Οι υπάλληλοι των κατηγοριών ТЕ και ΠΕ εξελίσσονται σε αυτά με εισαγωγικό το ΜΚ 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ με εισαγωγικό το ΜΚ 1 και καταληκτικό το ΜΚ 13.

2. Υπάλληλοι των κατηγοριών Т.Е. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ТЕΙ) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) αντίστοιχα, ή ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα ΜΚ της ΔΕ κατηγορίας με εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτής.
Υπάλληλοι που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη ΔΕ κατηγορία, χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά με απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με τον απαιτούμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο εμπειρίας, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας

3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) ΜΚ.
β. Η κατάταξη στα ΜΚ της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του ΑΣΕΠ, η οποία συστήνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν με εισαγωγικό το ΜΚ 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν με άριστα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη μισθολογική τους εξέλιξη.
δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων των περιπτώσεων α' και γ', οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα ΜΚ που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

4. Οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Επιθεωρητές Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της κατηγορίας τους, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με το συντελεστή 1,2.
Το ανωτέρω ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

5. α. Οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με το συντελεστή 1,5.
β. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς και οι Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με το συντελεστή 1,3.
γ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθμού λαμβάνουν το εβδομήντα τοις εκατό (70%) και εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) αντίστοιχα του βασικού μισθού του Ειδικού Γραμματέα.
Τα ανωτέρω ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

6. α. Οι Διευθυντές των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας.
β. Οι ειδικοί σύμβουλοι των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής: οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της κατηγορίας τους, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 16 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους. Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους.
γ. Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:
Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο ΜΚ 15 της κατηγορίας τους, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο ΜΚ 14 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο ΜΚ 11 της κατηγορίας τους. Οι λοιποί κατατάσσονται στο ΜΚ 13 της κατηγορίας που ανήκουν.
δ. Οι λοιποί μετακλητοί κατατάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3.

7. Οι μηνιαίες αποδοχές των προϊσταμένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, είναι ίσες με αυτές των υπαλλήλων Ειδικών θέσεων 1ου βαθμού.

8. Οι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας κατατάσσονται ως εξής:
Οι ειδικοί σύμβουλοι στο Μ.Κ.10 της ΠΕ κατηγορίας. Οι ειδικοί συνεργάτες στο ΜΚ 9 της ΠΕ κατηγορίας και οι επιστημονικοί συνεργάτες στο ΜΚ 11 της ΠΕ κατηγορίας.

9. Οι ειδικοί σύμβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων κατατάσσονται ως εξής:

α. για Δήμους μέχρι 20.000 κατοίκους.

i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο ΜΚ 4 της ΠΕ κατηγορίας.
ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο ΜΚ 2 της ΠΕ κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο ΜΚ " της ΠΕ κατηγορίας.

β. για Δήμους μέχρι από 20.000 έως 100.000 κατοίκους.

i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο ΜΚ 5 της ΠΕ κατηγορίας.
ii Επιστημονικοί Συνεργάτες στο ΜΚ 4 της ΠΕ κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο ΜΚ 2 της ΓΙ.Ε κατηγορίας.

γ. για Δήμους μέχρι από 100.000 κατοίκους και άνω.

i. Ειδικοί Σύμβουλοι στο ΜΚ 7 της ΠΕ κατηγορίας.
ii. Επιστημονικοί Συνεργάτες στο ΜΚ 5 της ΠΕ κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο ΜΚ 4 της ΠΕ κατηγορίας.

10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:

α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της ΠΕ κατηγορίας,
β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της ΠΕ κατηγορίας και
γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της ΠΕ κατηγορίας.

Για τους ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11.

Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2ο του νόμου 4405/2016, ΦΕΚ Α'129/13.7.2016