ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 13 -28/01/2010

ΘΕΜΑ: «Τρόπος υπολογισμού του χρόνου αδείας του ΝΑΤ για θεμελίωση δικαιώματος 35ετίας με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης».

 

Σχετικά με αναφερόμενα στο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Ως γνωστόν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 του Ν.1902/1990 ορίζουν ότι ολόκληρος ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης οργανισμό ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλισή του, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για τον καθορισμό της σύνταξης και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε η ασφάλιση του κάθε οργανισμού.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.825/1978 και του άρθρου 2 του Ν.3029/2002 για τον υπολογισμό των 10.500 ή 11.100 ημερών εργασίας λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης. Δεν λαμβάνεται υπ’όψη ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ο αναγνωρισμένος συντάξιμος χρόνος με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.4377/1964, 4378/1964, άρθρ.2 Ν.Δ.4577/1966 και 4581/1966, ο χρόνος στράτευσης, ο χρόνος ασφάλισης πλέον των 300 ημερών εργασίας ετησίως καθώς και οποιοσδήποτε άλλος χρόνος υπολογιζόμενος σαν συντάξιμος (ανεργίας, ασθενείας κ.λ.π) με ειδικές διατάξεις. Επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης με την ιδιότητα του αυτοτελούς απασχολουμένου.

3. Όταν το αίτημα συντ/σης κρίνεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και συμμετέχων φορέας είναι το ΝΑΤ με απόφαση Δ/ντή του, βεβαιώνει τον χρόνο ασφάλισης του αιτούντα όπως προκύπτει από τον πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας του καθώς και τον χρόνο αδείας του, το ποσό των συντάξιμων αποδοχών, το κατώτατο όριο σύνταξης και το ποσό του αυτοτελούς δικαιώματος προκειμένου να προβούμε σε υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.

4. Κατά την εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων με συνυπολογισμό χρόνου του ΝΑΤ, διαπιστώσαμε διαφορετική αντιμετώπιση από τα Υποκαταστήματά μας ως προς τον υπολογισμό του χρόνου αδείας του ΝΑΤ για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις της 35ετίας ή 37ετίας.

5. Ύστερα από συνεννόηση με την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με βάση τα προαναφερόμενα από τα οποία προκύπτει ότι ο χρόνος ασφάλισης του ΝΑΤ:

α) λαμβάνεται υπόψη τόσο για θεμελίωση του συντ/κού δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης

β) είναι χρόνος εξαρτημένης εργασίας

γ) λαμβάνεται ολόκληρος και όχι μέρος του,

καταλήξαμε ότι, όταν το συντ/κό δικαίωμα θεμελιώνεται με τις διατάξεις της 35ετίας ή 37ετίας σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και με συμμετοχή του ΝΑΤ στην δαπάνη της συνταξιοδότησης θα υπολογίζουμε για κάθε μήνα θαλάσσιας υπηρεσίας στο ΝΑΤ 30 ημέρες ασφάλισης και μέχρι 300 ημέρες ασφάλισης για κάθε ημερολογιακό έτος.

Το δε χρόνο αδείας θα τον κατανέμουμε στα έτη εκείνα που δεν ξεπερνούν τις 300 ημέρες ασφάλισης.

Παράδειγμα: Το ΝΑΤ με απόφασή του μας γνωρίζει:
Θαλάσσια υπηρεσία από 23/3/83 μέχρι 9/8/89 : 4 έτη 7 μήνες 21 ημέρες ή 1.671 ΗΕ Χρόνο αδείας: 425 » Σύνολο: 2.096 »

 

Χρόνος ΝΑΤ

Ανάλυση για θεμελίωση 35ετίας

1983 7 μήνες + 19 ημέρες =229 ΗΕ για 35ετία   229 ΗΕ + 71 ημέρες αδείας = 300 ΗΕ
             
1984 8 -//-      + 19 -//- =259 "   259 + 41    -//-                 = 300 -//-
             
1985 9 -//-      + 28 -//- =298 "   298 + 2      -//-                 = 300 -//-
             
1986 5 -//-      + 9 -//- =159 "   159 +141  -//-                  = 300 -//-
             
1987 12 -//-    + 0 -//- =360 "   300 + 0      -//-                = 300 -//-
             
1988 5 -//-      + 8 -//- =158 "   158 + 142 -//-                     = 300 -//-
             
1989 6 -//-      + 28 -//- =208 "   208 + 28   -//-                  = 236 -//-
             
  Χρόνος αδείας  425 "      
             
  Σύνολο 2.096 "   1.611 425 -//-                 = 2.036 -//-

Για θεμελίωση 35ετίας ή 37ετίας θα λάβουμε υπόψη 2.036 ημέρες εργασίας ενώ για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης 2.096 ημέρες εργασίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ