ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ. 15 - 03/02/2010

ΘΕΜΑ: Μείωση σε ποσοστό 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης που βαρύνουν τις μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού. Επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς νόμιμη αιτία.

 

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58/3-4-2008 τ.Α΄) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους :

Με την κοινοποιούμενη διάταξη ορίζεται ότι, οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μειώνονται κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού.

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

Α) ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Η ισχύς της προαναφερόμενης διάταξης αρχίζει την 3/4/2008, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3655/2008. Η ανωτέρω ρύθμιση σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμ. Φ80000/οικ.11095/914/6.5.2008 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταλαμβάνει τόσο τις γυναίκες που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν παιδί μετά την 3/4/2008, όσο και τις περιπτώσεις εργαζομένων γυναικών που έχουν τεκνοποιήσει πριν τις 3/4/2008 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του 12μήνου, μετά το μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός ή την λήξη επιδότησης λόγω λοχείας. Στην τελευταία ωστόσο περίπτωση, η καταβολή των μειωμένων εισφορών γίνεται από τις 3/4/2008 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι την συμπλήρωση του 12μήνου που ακολουθεί τον μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός ή έληξε η επιδότηση λόγω λοχείας.

Α1) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ.

Δικαιούχοι της εν λόγω μείωσης εισφοράς είναι οι γυναίκες ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Η εν λόγω διάταξη καταλαμβάνει και τις γυναίκες ασφαλισμένες στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που ασφαλίζονται είτε με το κοινό, είτε με το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Η μείωση της εργατικής εισφοράς κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας, αφορά τις μητέρες οι οποίες έχουν συνάψει συμβάσεις, ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, έργου, ωρομίσθιες κ.λ.π. και απασχολούνται με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση.

Είναι αυτονόητο ότι, στις περιπτώσεις των εργαζόμενων μητέρων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίες λήγουν πριν τη συμπλήρωση του δωδεκάμηνου η μείωση της εισφοράς ισχύει για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της σύμβασης.

Για τις εργαζόμενες μητέρες οι οποίες απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. είτε με τις κοινές διατάξεις του α.ν. 1846/51, είτε με τις διατάξεις του Ειδικού Συνταξιοδοτικού Καθεστώτος του ν. 3163/55 και θα κάνουν χρήση της παροχής του εννεαμήνου, οι εισφορές κλάδου σύνταξης που τις βαρύνουν καταβάλλονται μειωμένες κατά 50%, για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται από τη λήξη της εν λόγω αδείας έως τη συμπλήρωση των 12 μηνών που έπονται από τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, εφόσον η ασφαλισμένη στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μητέρα κάνει χρήση της εξάμηνης ειδικής άδειας μητρότητας, οι εισφορές του κλάδου σύνταξης που την βαρύνουν καταβάλλονται μειωμένες κατά 50%, για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται από τη λήξη της εν λόγω αδείας έως τη συμπλήρωση των 12 μηνών που έπονται από τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας. Στην περίπτωση που η ασφαλισμένη, μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας, λάβει την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια φροντίδας παιδιού και στη συνέχεια κάνει χρήση της εξάμηνης άδειας μητρότητας, το 12μηνο καταβολής των μειωμένων εισφορών περιορίζεται ανάλογα.

Α2) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Μετά τη μείωση κατά 50% το ποσοστό του κλάδου κύριας σύνταξης βάσει του οποίου θα υπολογίζεται η εισφορά για τον κλάδο αυτό που βαρύνει τη μητέρα ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. διαμορφώνεται σε 3,335% επί των ασφαλιστέων αποδοχών.

Β) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

Οι εισφορές του κλάδου κύρια σύνταξης, που έχουν παρακρατηθεί από τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν οι κοινοποιούμενες διατάξεις και έχουν καταβληθεί από τους υπόχρεους εργοδότες εις ολόκληρον, δηλαδή χωρίς την μείωση κατά 50%, καθίστανται αχρεώστητες ως καταβληθείσες χωρίς νόμιμη αιτία και επιστρέφονται στις δικαιούχους κατά τις οριζόμενες διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/51.

Η αξίωση για την επιστροφή των εν λόγω εισφορών υπόκειται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 40 της παρ. 6 του α.ν. 1846/51.

Στην προκειμένη περίπτωση η αξίωση για επιστροφή του ποσού των εισφορών που καταβλήθηκε χωρίς νόμιμη αιτία, γεννάται κατά το χρόνο καταβολής της.

Συνεπώς ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου παραγραφής και αξίωσης ορίζεται η ημερομηνία καταβολής στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των επιπλέον εισφορών.

Για την επιστροφή των εισφορών απαιτείται η υποβολή αίτησης από τη δικαιούχο μητέρα και η έκδοση απόφασης Διευθυντή σύμφωνα με τα συν/να στην παρούσα εγκύκλιο υποδείγματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αίτηση να συνοδεύεται από ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, καθώς και από λοιπά ασφαλιστικά στοιχεία (βιβλιάριο ασθενείας, Α.Α.Λ.Α., βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.) από τα οποία να προκύπτουν :

• Η ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

• Η ημερομηνία λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

• Η επιστροφή της δικαιούχου μητέρας στην εργασία της.

• Η χρήση εξάμηνης ειδικής άδειας λόγω μητρότητας ή του εννεαμήνου.

Αρμόδιο Υποκ/μα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 119 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την Φ.11321/6316/11.4.2007 (Β΄603) Υπουργική Απόφαση, το Υποκ/μα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εδρεύει ο εργοδότης στον οποίο απασχολήθηκαν κατά το κρίσιμο διάστημα οι ασφαλισμένες μητέρες του Ιδρύματος.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχες προσέλθουν στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας τους οι αιτήσεις τους θα παραληφθούν και θα διαβιβασθούν αρμοδίως.

Για να λάβει χώρα εν τέλει η επιστροφή, θα πρέπει οι εισφορές που επιπλέον παρακρατήθηκαν να έχουν πράγματι καταβληθεί ή να καταβάλλονται τμηματικώς (ρύθμιση).

Τονίζεται ότι, επειδή το προς επιστροφή ποσό αφορά τις εισφορές των εργαζομένων μητέρων και όχι αξιώσεις του εργοδότη, η επιστροφή τους θα πραγματοποιείται χωρίς τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου, παρά μόνο με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών που προαναφέρθηκαν. Ευνόητο είναι ότι τα περί επιστροφής εισφορών αφορούν το χρονικό διάστημα από 3/4/2008 και μέχρι 31/3/2010. Για τον τρόπο καταχώρισης στην Α.Π.Δ. από 1/4/2010 και εφεξής και τη διαχείριση στο πλαίσιο του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των περιπτώσεων που αφορούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεώτερη εγκύκλιό μας.

Συν/να : 2 υποδείγματα

3 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &                                   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ 

 

ΝΟΜΟΣ 3655/08

(ΦΕΚ 58/τ.Α΄/3-4-08)

Άρθρο 141 Παρ. 2

2. Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μειώνονται κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού.

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

Α Ι Τ Η Σ Η

Της ασφαλισμένης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. :

Επώνυμο : ...........................................................

Όνομα : ...........................................................

Πατρώνυμο : ......................................................

Α.ΜΑ. : ......................................................

Α.Μ.Κ.Α. : ......................................................

Πόλη : ......................................................

Οδός : .......................................................

Αριθμ. : .......................................................

Τ.Κ. : .......................................................

Τηλέφωνο : .......................................................

ΘΕΜΑ : «Περί επιστροφής εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης που μου παρακρατήθηκαν χωρίς νόμιμη αιτία »

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : .............................................

 

ΣΥΝ/ΝΑ : 1 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Αθήνα ............/........../201.......

Αριθμ. Πρωτ. :

ΠΡΟΣ:

Το ............................Υποκατάστημα

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : ................................

Υπηρεσία Εσόδων :

Κύριοι,

Με την παρούσα σας γνωρίζω ότι είμαι μητέρα τέκνου που έχω αποκτήσει την ....................................... και σας δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω επιστρέψει στην εργασία μου την .................................. δηλαδή πρίν τη λήξη του 12μηνου που ακολουθεί από τον μήνα του τοκετού.

Σας υποβάλλω Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του τέκνου μου και παρακαλώ να μου επιστρέψετε το 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης που με βαρύνει και έχει παρακρατηθεί από τον εργοδότη μου:

(Επωνυμία: ....................................................

.........................................................................

ΑΜΕ : ........................................................) κατά το διάστημα από την επιστροφή μου στην εργασία μέχρι τη λήξη του 12μηνου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν.3655/2008.

Η ΑΙΤΟΥΣΑ

( ΥΠΟΓΡΑΦΗ )

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Αθήνα ........../......../201....

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ                            Αριθμ. Πρωτ. ................................

................................ΥΠΟΚ/ΜΑ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

......................................................................................

Ταχ. Διεύθυνση : ........................................

Πληροφορίες : ........................................

Αριθ. τηλεφώνου : .........................................

FAX : ..........................................

E – mail : ..........................................

ΘΕΜΑ : «Μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης που βαρύνουν την ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ..................................Α.Μ.Α...................................... Α.Μ.Κ.Α. ............................. μητέρα τέκνου που απέκτησε κατά την............................................... για το χρονικό διάστημα απασχόλησης ............................................. και επιστροφή σ΄ αυτήν του αντίστοιχου ποσού που παρακρατήθηκε»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Προϊστάμενος Διευθυντής του...................... Υποκ/τος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ..............................................

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 8 του Α.Ν. 1846/51 «περί κοινωνικών ασφαλίσεων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Κ.Α - Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την Φ11321/6316/11-4-07 (Β΄603) Α.Υ.Ε.Κ.Α.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 8 του Α.Ν. 1846/51.

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 40 του Α.Ν. 1846/51 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.825/78.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν.3655/08 (58 Α΄).

5. Την με αριθμ. πρωτ. ...................................................... αίτηση της ασφαλισμένης ...................................................................  Α.Μ.Α .............................. Α.Μ.Κ.Α. ................................

6. Την από .............................. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του τέκνου της ανωτέρω ασφαλισμένης από την οποία προκύπτει ότι γεννήθηκε στις .........................

7. Την από ............................................ Έκθεση Ελέγχου – Εισήγηση του αρμοδίου τμήματος Εσόδων του Υποκ/τός μας.

Αφού σκεφτήκαμε σύμφωνα με το Νόμο :

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 του Ν.3655/08 :

«Οι εισφορές του κλάδου Κύριας Σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μειώνονται κατά 50% κατά το δωδεκάμηνο που ακολουθεί το μήνα του τοκετού.

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου Κύριας Σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας».

Επειδή, οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν τις γυναίκες που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν τέκνο μετά από την 3/4/2008 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων).

Επειδή, οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για όσες γυναίκες έχουν τεκνοποιήσει πριν την ανωτέρω ημερομηνία, (3/4/2008), πλήν όμως στην περίπτωση αυτή η μείωση των εισφορών χωρεί από 3/4/2008 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου μετά το μήνα που έλαβε χώρα ο τοκετός ή τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας.

Επειδή, με την από ...................................................... αίτησή της η ασφαλισμένη του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ........................................................................................................ Α.Μ.Α. ............................................................. Α.Μ.Κ.Α................................................... ζητά την επιστροφή ποσοστού 50% των εισφορών κλάδου Κύριας Σύνταξης που την βαρύνουν και παρακρατήθηκαν από τον εργοδότη της το διάστημα από την επιστροφή της στην εργασία και μέχρι την συμπλήρωση δωδεκαμήνου από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου της.

Επειδή, από την από ........................................ ληξιαρχική πράξη γέννησης που προσκόμισε προκύπτει ότι το τέκνο της αιτούσης γεννήθηκε την ......................................

Επειδή, από τα ασφαλιστικά της στοιχεία (Α.Λ.Α.Α., βεβαίωση εργοδότη, κ.λ.π.), διαπιστώνεται ότι επέστρεψε στην εργασία της την ..............................................

Επειδή, σύμφωνα με την από ...................... Έκθεση Ελέγχου – Εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου προκύπτει ότι ο εργοδότης ...............................................................

............................................................................................................................................. Α.Μ.Ε. ..................................... στον οποίο απασχολήθηκε κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα η αιτούσα έχει καταβάλλει ή έχει ρυθμίσει τις προς επιστροφή εισφορές.

Επειδή, το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να χωρήσει η μείωση υπολογίζεται από ................................. (περίοδος επιστροφής στην εργασία) μέχρι ................................................... (ημερομηνία λήξης του δωδεκάμηνου).

Επειδή, από τα παραπάνω προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση επιστροφής στην εν λόγω ασφαλισμένη του ποσού ........................................................................................ που αναλογεί στο 50% των εισφορών κλάδου Κύριας Σύνταξης που την βαρύνει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την επιστροφή στην ασφαλισμένη .................................................. Α.Μ.Α. ................................... Α.Μ.Κ.Α. .......................................................................ποσού .................................................... για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσας λόγους.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. κ. ..........................................................................................................................

Με απόδειξη παραλαβής και την πληροφορία ότι κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της.

2. Τμήμα Συναλλακτικό Υποκ/τός μας

3. Τμήμα Εσόδων Υποκ/τός μας