.

Άρθρο 32
Διατηρούμενα επιδόματα

Πέραν των προβλεπόμενων αποδοχών και επιδομάτων του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται τα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.2606/1998 (A'89), της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν.2266/1994 (A'218) και της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.3528/2007 (A'26), καθώς και των άρθρων 34 και 34α του ν.2682/1999 (A'16).