.

Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4310/2014

Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι πράξεις/δράσεις/έργα ΕΤΑΚ, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 2020, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4314/2014. όπως αυτός ισχύει, και στο οικείο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.»