.

Άρθρο 43
Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη»

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 12.12.2015 Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 37.1 και 37.2 του άρθρου 37 της από 31 Ιανουαρίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3559/2007 «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» και άλλες διατάξεις» (A'102/2007) (η «Συμφωνία Τροποποίησης»), μεταξύ αφενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφετέρου:
α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΡΕΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου ΚόρινΘος Τρίπολη Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» και
β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας (1) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Νέα Κηφισιά, (2) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «J & Ρ ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, (3) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στην Παιανία Αττικής. Το κείμενο της Συμφωνίας Τροποποίησης προσαρτάται ως Παράρτημα Α' του παρόντος νόμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος άρθρου.