.

Άρθρο 45
Τροποποίηση του ν. 4335/2015

Στο τέλος του εδαφίου του εσωτερικού άρθρου 100 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, προστίθεται νέα παράγραφος, ως εξής:
«Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για ανάγκες εξυγίανσης μέχρι 31.12.2015, το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ δανείζει το Ταμείο Εξυγίανσης με τα απαραίτητα κεφάλαια. Οι επιμέρους όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΚΕ με την ειδική πλειοψηφία του άρθρου 23 παρ. 9 του ν. 3746/2009, οι δε εισφορές που καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα για την αποπληρωμή των σχετικών δανείων καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης, σύμφωνα με το άρθρο 99