Αριθμ. Πρωτ. 486/75 - 12/01/2010

Θέμα: Αριθμ. 486/75/12.10.2010 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 6/7/2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις όλης της χώρας.

 

(ΦΕΚ Β 44 25.1.2010)

Κήρυξη υποχρεωτικής της από 6/7/2009 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις αριθ. 2876 και 2877 αποφάσεις του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/7−10−2009).

3. Το υπ’ αριθμ. 187/2009 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1876/90 (Φ.Ε.Κ. 27/Α/90).

5. Την από 7/9/2009 αίτηση της ομοσπονδίας εργαζομένων φαρμακευτικών και συναφή επαγγελμάτων Ελλάδας.

6. Το από 18/9/2009 υπηρεσιακό σημείωμα.

7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση της 14/12/2009.

8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Σ.Σ.Ε., δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 6/7/2009 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις φαρμακευτικές και συναφείς επιχειρήσεις όλης της χώρας για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 7/9/2009.

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ