Έστω ότι σε Ομόρρυθμη Εταιρεία με απλογραφικά βιβλία, προέκυψαν στη χρήση 2015 τα παρακάτω δεδομένα:

 

 

 

Δεδομένα Ευρώ
Πωλήσεις εμπορευμάτων 200.000
Επιστροφές πωλήσεων 20.000
Έσοδα από ενοίκια 15.000
Έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων 8.000
Έσοδα από επιχορηγήσεις 5.000
Έσοδα από τόκους καταθέσεων 500
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 1.300
Ζημίες από πώληση παγίων 3.000
Ζημία από συναλλαγματικές διαφορές 500
Κέρδη από πώληση μετοχών 7.000
Αγορές εμπορευμάτων 130.000
Επιστροφές αγορασθέντων αγαθών 10.000
Μισθοδοσία προσωπικού 15.000
Παροχές σε είδος στο προσωπικό 1.200
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 2.000
Αποσβέσεις παγίων 12.000
Τόκοι και συναφή έξοδα 1.500
Διάφορα λοιπά έξοδα (εκ των οποίων τα 3.000 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) 20.000
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος από το ΦΠΑ εκροών (εκ των οποίων τα 1.000 € είναι μη εκπιπτόμενος και από τη φορολογία εισοδήματος) 3.500
Λοιποί φόροι και τέλη 1.500
Πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.000
Έξοδα ΕΙΧ αυτοκινήτων (εκ των οποίων τα 2.000 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) 7.000
Λοιπές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 3.000
Δαπάνες ψυχαγωγίας (εκ των οποίων τα 500 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) 2.500
Τεκμαρτό ενοίκιο λόγω ιδιοχρησιμοποίησης 8.000
Τέλος επιτηδεύματος 1.000
Ασφαλιστικές εισφορές εταίρων (εκ των οποίων τα 1.500 ευρώ δεν έχουν καταβληθεί και τα 7.000 ευρώ αφορούν δόσεις ρύθμισης παλιότερων εισφορών) 17.500

 

Η εν λόγω εταιρεία για τη χρήση 2014 δεν ήταν υπόχρεη σε απογραφή (τζίρος <150.000 €) και είχε υπολογίσει για φορολογικούς σκοπούς 10% των αγορών εκείνης της χρήσης, ήτοι 17.000 €, ως τελικό απόθεμα χρήσης.

Κατά τις 31/12/2015 η εταιρεία κάνει υποχρεωτικά φυσική απογραφή των αποθεμάτων της, από την οποία προκύπτει πραγματικό τελικό απόθεμα χρήσης 20.000 €.

 

Με βάση τα παραπάνω ζητείται:
α) Να καταρτιστεί πίνακας με τη λογιστική και φορολογική βάση των στοιχείων εσόδων και εξόδων της περιόδου.
β) Να υπολογιστεί το ποσό των φορολογητέων κερδών, του φόρου εισοδήματος και των καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου.

γ) Να σχηματιστεί η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

δ) Να συνταχθεί το προσάρτημα
Λύση

 

1) Πίνακας συμφωνίας λογιστικής – φορολογικής βάσης

Λογαριασμός Λογιστική βάση Φορολογική βάση Διαφορά (ΦΒ - ΛΒ)
Πωλήσεις εμπορευμάτων 200.000 200.000 0
Επιστροφές πωλήσεων -20.000 -20.000 0
Έσοδα από ενοίκια 15.000 15.000 0
Έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων 0 8.000 8.000
Έσοδα από επιχορηγήσεις 5.000 5.000 0
Έσοδα από τόκους καταθέσεων 500 500 0
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 1.300 1.300 0
Ζημίες από πώληση παγίων -3.000 -3.000 0
Ζημία από συναλλαγματικές διαφορές -500 -500 0
Κέρδη από πώληση μετοχών 7.000 7.000 0
Αγορές χρήσης μείον τελικό απόθεμα απογραφής -110.000 -110.000 0
Επιστροφές αγορασθέντων αγαθών 10.000 10.000 0
Μισθοδοσία προσωπικού -15.000 -15.000 0
Παροχές σε είδος στο προσωπικό -1.200 -1.200 0
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -2.000 -2.000 0
Αποσβέσεις παγίων -12.000 -12.000 0
Τόκοι και συναφή έξοδα -1.500 -1.500 0
Διάφορα λοιπά έξοδα (εκ των οποίων τα 3.000 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) -20.000 -17.000 3.000
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος από το ΦΠΑ εκροών (εκ των οποίων τα 1.000 € είναι μη εκπιπτόμενα και από τη φορολογία εισοδήματος) -3.500 -2.500 1.000
Λοιποί φόροι και τέλη -1.500 -1.500 0
Πρόστιμα και προσαυξήσεις -1.000 0 1.000
Έξοδα ΕΙΧ αυτοκινήτων (εκ των οποίων τα 2.000 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) -7.000 -5.000 2.000
Λοιπές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες -3.000 0 3.000
Δαπάνες ψυχαγωγίας (εκ των οποίων τα 500 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) -2.500 -2.000 500
Τεκμαρτό ενοίκιο λόγω ιδιοχρησιμοποίησης 0 -8.000 -8.000
Τέλος επιτηδεύματος -1.000 0 1.000
Ασφαλιστικές εισφορές εταίρων (εκ των οποίων τα 1.500 ευρώ δεν έχουν καταβληθεί και τα 7.000 ευρώ αφορούν δόσεις ρύθμισης παλαιότερων εισφορών) -10.500 -16.000 -5.500
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων / Φορολογητέα κέρδη / Διαφορά βάσεων 23.600 29.600 6.000

 

 

2) Υπολογισμός λογιστικών και φορολογητέων κερδών, φόρου εισοδήματος και καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου

Λογιστικά κέρδη 23.600 €
Φορολογητέα κέρδη 29.600 €
Φόρος εισοδήματος 2015 29.600 Χ 26% = 7.696 €
Καθαρά λογιστικά κέρδη 23.100 - 7.696 = 15.904 €

 

3) Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Α και Β Ο.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015

 
  2015*
Κύκλος εργασιών (καθαρός) (200.000 - 20.000) 180.000
Λοιπά συνήθη έσοδα (15.000 + 5.000) 20.000
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

(0 - 20.000)

20.000
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών (130.000 - 10.000) -120.000
Παροχές σε εργαζόμενους (15.000 + 1.200) -16.200
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων -12.000
Λοιπά έξοδα και ζημιές (3.000 + 500 + 2.000 + 20.000 + 3.500 + 1.500 + 1.000 + 7.000 + 3.000 + 2.500 + 1.000 + 10.500) -55.500
Λοιπά έσοδα και κέρδη (1.300 + 7.000) 8.300
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό = 500 - 1.500) -1.000
Αποτέλεσμα προ φόρων 23.600
Φόροι -7.696
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 15.904

 

* Με το υπ’ αρ. 2440 ΕΞ 7.12.2015 έγγραφο του ΣΛΟΤ ορίστηκε ότι λαμβανομένων υπόψη:
(α) ότι το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο δεν προέβλεπε την σύνταξη της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης
(β) του κόστους σύνταξης αυτής λόγω του (α) ανωτέρω
(γ) του σχετικά μικρού ενδιαφέροντος για χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τις εν λόγω οντότητες και της συνακόλουθης περιορισμένης συνάφειας της έννοιας της εύλογης παρουσίασης (άρθρο 30, παρ. 1, περ. ε),
η άποψη του ΣΛΟΤ είναι ότι κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του νόμου (έτος 2015), παρέλκει η σύνταξη της συγκριτικής χρηματοοικονομικής κατάστασης για την προηγούμενη περίοδο (2014).

 

4) Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων

Α και Β Ο.Ε.
Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)
 
Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση
Επωνυμία (Άρ. 29 παρ. 3α) Α και Β Ομόρρυθμος Εταιρεία
Νομικός τύπος (Άρ. 29 παρ. 3β) Ομόρρυθμος Εταιρεία
Περίοδος αναφοράς (Άρ. 29 παρ. 3γ) 01/01/2015 – 31/12/2015
Έδρα (Άρ. 29 παρ. 3δ) Αγησιλάου 10, Αθήνα
Δημόσιο Μητρώο (Άρ. 29 παρ. 3ε) Γ.Ε.ΜΗ αρ. μητρώου 10546
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Άρ. 29 παρ. 3στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Υπό εκκαθάριση (Άρ. 29 παρ. 3ζ) Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία Οντότητας (Άρ. 29 παρ. 3η) Πολύ μικρή οντότητα
Συμφωνία των χρηματ/κων καταστάσεων με το ν. 4308/14 (Άρ. 29 παρ. 3θ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14
Καταστάσεις που καταρτίζονται (Άρ. 29 παρ. 34) Η οντότητα κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίζει μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του ν. 4308/14.
Σημειώσεις:  
   
Ο νόμιμος εκπρόσωπος Ο λογιστής

 

Η επιστημονική ομάδα της ASTbooks.