Αριθμ. Πρωτ. 580/89 - 13/01/2010

Θέμα: Κήρυξη υποχρεωτικής της 45/2009 Διαιτητικής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας».

 

(ΦΕΚ Β'44 - 21 Ιανουαρίου 2010)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16-6-1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
3. Τις αριθ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων (ΦΕΚ 2234/Β/7-10-2009). 
4. Τo υπ’ αριθ. 187/2009 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214/Α/7-10-2009). 
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 1876/90 (ΦΕΚ 27/Α/90). 
6. Την από 2-11-2009 αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών (Π.Ο.Λ.). 
7. Το από 9-11-2009 Υπηρεσιακό Σημείωμα. 
8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 9-11-2009. 
9. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για τη κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Διαιτητικής Απόφασης (Δ.Α.), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του επαγγέλματος, αποφασίζουμε: 

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 45/2009 Διαιτητική Απόφαση «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας», για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του επαγγέλματος που αφορά αυτή. 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 2 Νοεμβρίου 2009. 

3. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ