ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ. 12 - 26/01/2010

Θέμα: Εφαρμογή νέων κοινοτικών Κανονισμών για συνταξιούχους, μέλη οικογενείας τους και μέλη οικογένειας εργαζομένων, που κατοικούν στην Ελλάδα.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ: Εγκύκλιος 63/28.09.2009 της Δ/νσής μας

Με την ανωτέρω εγκύκλιο σας κάναμε γνωστό ,ότι από 1-5-2010 θα εφαρμοστούν νέοι ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, οι οποίοι επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στη διαδικασία περίθαλψης ασθένειας σε είδος καθώς και στην απόδοση των δαπανών μεταξύ των κρατών μελών.( αναλυτικές οδηγίες θα λάβετε σύντομα).

Με την παρούσα εγκύκλιο συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας σχετικά με τους νέους Κανονισμούς, δίνοντας παράλληλα οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των αλλαγών που θα εφαρμόσετε στην ασφαλιστική κατάσταση των συνταξιούχων κράτους μέλους -κατοίκων Ελλάδας, των μελών οικογένειας συνταξιούχων κράτους μέλους - κατοίκων Ελλάδας (Ε121) καθώς και στα μέλη οικογένειας των εργαζόμενων ασφαλισμένων κράτους μέλους, που κατοικούν στην Ελλάδα (Ε109).

Αρχικά σας πληροφορούμε ότι μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του συνόλου της κοινοτικής νομοθεσίας , οι νέοι Κανονισμοί είναι οι εξής :ο Βασικός Κανονισμός 883/2004, ο 988/2009 που τροποποίησε σε ορισμένα σημεία τον 883/04 καθώς και ο Κανονισμός Εφαρμογής 987/2009.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ως άνω Κανονισμοί εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όμως και στα Κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ), ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ και στους υπηκόους των τρίτων κρατών στους οποίους εφαρμόζεται επίσης το κοινοτικό Δίκαιο με τον ΚΚ859/2003 -σχετική η εγκύκλιος 39/10-6-2003.

Αυτό σημαίνει ότι στους διακινούμενους εργαζόμενους των ως άνω κρατών καθώς και στους υπηκόους των τρίτων κρατών που διακινούνται εντός της ΕΕ θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται οι ΚΚ 1408/71 και 574/72, οι μέχρι σήμερα εγκύκλιοι και τα γενικά έγγραφα της Διεύθυνσής μας καθώς και οι εφαρμογές του ΟΠΣ.

- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε121 ΚΑΙ Ε109 ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.

Όπως σας ενημερώσαμε ήδη από 1-5-2010 οι ως άνω κατηγορίες δικαιούχων θα λαμβάνουν παροχές από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις ίδιες προϋποθέσεις και στο ίδιο εύρος με τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους μας, πλην όμως η απόδοση της δαπάνης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από το αρμόδιο κράτος μέλος, που έχει εκδώσει το έντυπο Ε121 ή Ε109, θα γίνεται με πραγματικές δαπάνες (Ε125GR) και όχι με εφάπαξ ποσά (E127GR).

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τους ΚΚ1408/71 και 574/72 ,η απόδοση της δαπάνης γινόταν με εφάπαξ ποσά και για το λόγο αυτό στους ως άνω δικαιούχους έχουν χορηγηθεί βιβλιάρια υγείας κοινού τύπου, τα οποία ,ως προς το ασφαλιστικό δικαίωμα ,ανανεώνονται κάθε έτος και ως προς τις λοιπές διαδικασίες χορήγησης των παροχών ασθενείας, ακολουθείται η ίδια πρακτική όπως και για τους Έλληνες δικαιούχους.

Όπως, αντιλαμβάνεσθε , από 1-5-2010 ,είναι απαραίτητο να εξευρεθεί διαδικασία ,προκειμένου να κοστολογούνται οι παροχές ασθενείας ,που χορηγούνται στους εν λόγω δικαιούχους, με τρόπο εύκολο και αποτελεσματικό, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αναζητούμε την απόδοση των δαπανών μας από τον αρμόδιο ξένο φορέα, που έχει εκδώσει το έντυπο δικαιώματος Ε121και Ε109 ,με το έντυπο Ε125GR.

Ενόψει της νέας πραγματικότητας και μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες Ομάδες του ΟΠΣ , κυρίως την Ομάδα Μητρώου , καταλήξαμε στις παρακάτω αποφάσεις:

1 Τα βιβλιάρια υγείας κοινού τύπου που έχουν εκδοθεί με βάση τα κοινοτικά έντυπα Ε121 και Ε 109 πρέπει. να σημανθούν, έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτα πλέον στη χρήση τους από τις διοικητικές, τις υγειονομικές υπηρεσίες και τους άλλους παρόχους υγείας (οικογενειακούς γιατρούς, αγροτικούς, νοσοκομεία, κέντρα υγείας).

2. Ο τρόπος χρέωσης των δαπανών, στις οποίες υποβάλλεται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως φορέας του τόπου κατοικίας, θεωρήσαμε σκόπιμο να ακολουθήσει τις ίδιες διαδικασίες των κατόχων ΕΚΑΑ, με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη μια εφαρμογή που λειτουργεί αποτελεσματικά, από το έτος 2004 . Για το λόγο αυτό τροποποιήσαμε κατάλληλα το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΕΕΕΑ), που σας επισυνάπτουμε, ώστε να καταγράφονται σε αυτό όλες οι παροχές που χορηγούνται.
Πριν από κάθε επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πρέπει να φροντίζει ο ενδιαφερόμενος να προμηθεύεται το ειδικό αυτό έντυπο, το οποίο θα το παραλαμβάνει από τις Γραμματείες του Τηλεφωνικού Κέντρου -184, και θα το προσκομίζει στο γιατρό του ΙΚΑ-ETAM.

3. Να σημειωθεί ότι, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν θα εφοδιάζονται με ΕΚΑΑ από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ούτε με το έντυπο Ε112 GR. Από 1-5-2010 τα έντυπα αυτά θα εκδίδονται από τον αρμόδιο ξένο φορέα με απευθείας αίτημά τους σε αυτόν ή με την μεσολάβηση των Υπηρεσιών μας. Ειδικά για την έγκριση της νοσηλείας σε άλλο κράτος από το κράτος κατοικίας (έντυπο Ε112) θα ισχύουν αποκλειστικά νέες διατάξεις, οι οποίες θα κοινοποιηθούν με την γενική εγκύκλιο για την εφαρμογή των νέων Κανονισμών.

4. Για την καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων, ετοιμάσαμε το ενημερωτικό έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο και παρακαλούμε αφενός να δίδεται στους ίδιους τους δικαιούχους και αφετέρου να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Υποκαταστήματος καθώς και στη Μονάδα Υγείας. Το ίδιο ενημερωτικό έντυπο σας αποστέλλεται μεταφρασμένο και στην αγγλική γλώσσα , προκειμένου να διατίθεται σε ασφαλισμένους που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Για τους ασφ/νους ,που είναι κάτοχοι Βιβλιαρίων Υγείας με βάση τα έντυπα Ε121 και Ε109 ,τα Τμήματα Μητρώου πρέπει άμεσα να προβούν στις παρακάτω ενέργειες.

α) Συμπλήρωση-επιβεβαίωση στοιχείων κατοικίας.
Κρίνεται αναγκαίο, μετά την εφαρμογή των νέων Κοινοτικών Κανονισμών να ενημερωθεί το Μητρώο Ασφ/νων με πλήρη και σωστά στοιχεία κατοικίας. Για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνσή σας, ήδη έχει τροποποιηθεί το Λογισμικό του Συστήματος και κατά τη διαδικασία χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας (Α.Ι.) θα εμφανίζεται το μήνυμα «Να συμπληρωθούν-επιβεβαιωθούν τα στοιχεία κατοικίας του ασφ/νου».

β) Έκδοση Ε.Κ.Α.Α.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Εγκ.63/2009 ήδη τροποποιήθηκε το Λογισμικό χορήγησης Ε.Κ.Α.Α. και η ημερομηνία λήξης των εκδιδομένων καρτών είναι 30/4/2010. Η έκδοση Ε.Κ.Α.Α. με ισχύ από 1/5/2010 θα πραγματοποιείται από τον αρμόδιο ξένο φορέα με απευθείας αίτημα του ασφ/νου ή με τη διαβίβαση του αιτήματος από τις Μονάδες μας (ισχύοντα έντυπα Ε107 ή Ε001), με εξαίρεση τα κράτη του ΕΟΧ ( Λιχτενστάϊν, Νορβηγία, Ισλανδία) και την Ελβετία

γ) Σήμανση Βιβλιαρίων Υγείας- Ενημέρωση ασφ/νων.
Με τους νέους Κανονισμούς η χρέωση του φορέα οφειλέτη θα γίνεται από 1/5/2010 με βάση τις πραγματικές δαπάνες (Ε125) με εξαίρεση τα ως άνω κράτη, για τα οποία η απόδοση της δαπάνης θα εξακολουθήσει να γίνεται με εφ’ άπαξ ποσά (Ε127).
Για τους λόγους αυτούς τα Ατομικά και Οικογενειακά Βιβλιάρια Υγείας των ασφ/νων που διακινούνται με έντυπα Ε121 και Ε109, πλην των προαναφερομένων κρατών, πρέπει να επισημανθούν με την παρακάτω σφραγίδα στην εσωτερική σελίδα του εξωφύλλου.

ΞΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Ε.Α

Επισημαίνουμε ότι, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης Α.Ι και προς διευκόλυνσή σας, θα εμφανίζεται το μήνυμα «Να επισημανθεί το Βιβλιάριο Υγείας του ασφ/νου ».

Παράλληλα σε κάθε ασφ/νο θα χορηγείται το επισυναπτόμενο Ενημερωτικό Έντυπο.

δ) Σήμανση βιβλιαρίων Υγείας για τους ασφ/νους που ήδη έχει χορηγηθεί Α.Ι. για το έτος 2010.

Από τα στοιχεία που τηρούνται διαπιστώθηκε ότι, μέχρι σήμερα κάποιοι από τους προαναφερόμενους ασφ/νους, ήδη έχουν θεωρήσει τα Βιβλιάρια Υγείας τους για το έτος 2010. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να επισημανθούν τα Βιβλιάρια Υγείας τους ,θα σας διαβιβασθούν αναλυτικές καταστάσεις ,στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία των ασφ/νων. Οι ασφ/νοι αυτοί σταδιακά θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να κληθούν προκειμένου να σημανθεί το Βιβλιάριο Υγείας τους και να ενημερωθούν σχετικά.

- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟ 1-5-2010

Σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων κανονισμών οι συνταξιούχοι κράτους μέλους- κάτοικοι Ελλάδας, τα μέλη οικογένειας συνταξιούχων - κάτοικοι Ελλάδας καθώς και τα μέλη οικογένειας των εργαζόμενων ασφαλισμένων κράτους μέλους, που κατοικούν στην Ελλάδα, θα προσκομίζουν στο Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας τους έντυπο δικαιώματος κράτους μέλους .

Ένα ζήτημα που προκύπτει είναι ποια θα είναι αυτά τα έντυπα από 1-5-2010 και ειδικότερα κατά την μεταβατική περίοδο.
Αρχικά πρέπει να σας κάνουμε γνωστό, ότι οι νέοι κανονισμοί καταργούν τα έντυπα της σειράς Ε100, Ε200 (και τις άλλες σειρές Ε300, Ε400, Ε500) και καθιερώνουν την χρήση τηλεματικών εντύπων <<δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα>>(structured electronic documents –SED’s), τα οποία θα ανταλλάσσονται μεταξύ των φορέων των κρατών μελών ,με ηλεκτρονικό τρόπο , δια μέσου ενός σημείου πρόσβασης (ACCESS POINT), το οποίο θα ορίσει κάθε κράτος μέλος.

Επίσης, έχουν ετοιμαστεί και ορισμένα έντυπα, τα οποία θα φέρει στα χέρια του ο ασφαλισμένος (PORTABLE DOCUMENTS).
Επειδή όλα αυτά τα έντυπα δεν έχουν οριστικοποιηθεί και με δεδομένο ότι ,ορισμένοι φορείς των κρατών μελών θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα νέα ηλεκτρονικά έντυπα SED’s ,από την 1-5-2010 και άλλοι δεν θα είναι, αποφασίστηκε στη Διοικητική Επιτροπή για την ασφάλιση των διακινουμένων εργαζόμενων (ΔΕΚΑΔΕ) ,κατά την μεταβατική περίοδο και έως 30-4-2012 ,να εκδίδονται ή/και να γίνονται δεκτά έντυπα Ε121 ή Ε109 ή SED’s –σε μορφή χαρτιού ή φορητά έντυπα(PORTABLE DOCUMENTS).

Από πλευράς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνεχίσουμε να εκδίδουμε έντυπα Ε121 ή Ε109 μέχρι να ενταχθούν στο σύστημα ΟΠΣ τα νέα τηλεματικά έντυπα και να λάβετε σαφείς οδηγίες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Απόφαση της ΔΕΚΑΔΕ Νο Ε1/12.06.2009§5, τα έντυπα «Ε» και οι Ευρωπαϊκές Κάρτες Ασφάλισης Ασθενείας συμπεριλαμβανομένων των «Πιστοποιητικών Προσωρινής Αντικατάστασης» που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του Καν.(ΕΚ) 883/04 και του Καν.εφαρμογής 987/09, θα εξακολουθήσουν να είναι σε ισχύ και να λαμβάνονται υπόψη από τις αρχές των άλλων κρατών-μελών, ακόμα και μετά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος (01.05.2010) μέχρις ότου λήξει η ισχύς τους ή μέχρις ότου αποσυρθούν ή αντικατασταθούν από τα έντυπα που θα εκδοθούν βάσει των νέων Κανονισμών.

Κατά συνέπεια ορίζουμε τα εξής:
- Αν το Τμήμα Μητρώου λάβει έντυπα Ε121 ή Ε109 από αρμόδιο φορέα κράτους μέλους, θα εκδίδει βιβλιάριο υγείας κοινού τύπου, όπως κάνει σήμερα, θα συνεχίσει να ελέγχει το ασφαλιστικό δικαίωμα., τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων κατά τη νομοθεσία μας για το μέλος οικογένειας, γνωρίζοντας ότι οι αρμοδιότητες που είχε για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων συνεχίζουν να ισχύουν καθώς και οι αντίστοιχες οδηγίες μας. Η διαδικασία χορήγησης της περίθαλψης και καταγραφής των δαπανών περίθαλψης που περιγράφεται ανωτέρω θα εφαρμόζεται και σε αυτούς.

- Αν παρουσιαστεί μετά την 1-5-2010 δικαιούχος με άλλο έντυπο δικαιώματος και δεν σας έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες, θα πρέπει να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών Ασθενείας της ΔΔΑΣ. .

Τέλος, παρακαλούμε να δείξετε κατανόηση ,στο γεγονός ότι αποστέλλονται ή θα αποστέλλονται τμηματικά Εγκύκλιοι Οδηγίες ή Γενικά Έγγραφα διότι η Διοικητική Επιτροπή για την ασφάλιση των διακινουμένων εργαζόμενων( ΔΕΚΑΔΕ), κατά τον ίδιο τρόπο μελετά , εγκρίνει και αποστέλλει προς δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , τα νέα κοινοτικά έγγραφα δηλαδή Κανονισμούς, αποφάσεις ,συστάσεις και έντυπα και μας ενημερώνει για τις εν λόγω εξελίξεις.

Συνοδευτικά: (3)φ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ