ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ. 4 - 15/01/2010

Θέμα: «Μητρότητα»

Μετά από προφορικά και γραπτά ερωτήματα των Υποκ/των μας, διαπιστώσαμε ότι τα θέματα της Μητρότητας δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

Για αυτό το λόγο επισημαίνουμε τα παρακάτω:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ (200) ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 286/29-12-00 τεύχος Α’) οι άμεσα ασφ/νες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούνται τα επιδόματα Μητρότητας 56 ημέρες πριν τον τοκετό επίδομα κυοφορίας και 63 ημέρες μετά τον τοκετό το επίδομα λοχείας, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 200 (διακόσιες) ημέρες εργασίας τα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την πιθανή ημέρα τοκετού ή την πραγματική.
Για την συμπλήρωση των (200) διακοσίων ημερών εργασίας λαμβάνονται υπόψη και οι πλασματικές ημέρες εργασίας (ασθενείας) που έχουν αναγνωρισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Α.Κ. κατά τα οποία διατηρεί ο εργαζόμενος, υφισταμένου ανυπαιτίου κωλύματος, την αξίωση επί του μισθού.
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας ή επιδότησης διαφοράς κυοφορίας – λοχείας από τον ΟΑΕΔ δεδομένου ότι αυτός ο χρόνος θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο για τον κλάδο σύνταξης.

ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ

2. Σύμφωνα με τη γνώμη της Νομικής Δ/νσης της Διοίκησης, στις περιπτώσεις που η ασφ/νη γεννήσει πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού, δεν χάνει το μέρος της άδειας μητρότητας που δεν έλαβε λόγω του πρόωρου τοκετού όταν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Πρέπει να υπάρχει πριν τον τοκετό, βεβαίωση από γιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την (Π.Η.Τ.) πιθανή ημέρα τοκετού. Σε διαφορετική περίπτωση τα επιδόματα χορηγούνται βάσει της πραγματικής ημέρας τοκετού. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανή ημέρα τοκετού που έχει δοθεί από ιδιώτη γιατρό.

β) Να υπάρχει βεβαίωση εργοδότη αποχής από την εργασία της ασφ/νης για όλο το χρονικό διάστημα επιδότησης των (119) εκατό δέκα εννέα ημερών – (56 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά τον τοκετό).

γ) Πρέπει να προσκομίσει γνωμάτευση του γιατρού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που την παρακολουθεί που να δικαιολογεί την προωρότητα και το χρονικό διάστημα και να υπογράφεται η γνωμάτευση αυτή και από τον Προϊστάμενο της Υγ/κής Μονάδας του Υποκ/τος του τόπου κατοικίας της ασφ/νης.
Οποιεσδήποτε άλλες θέσεις της Διοίκησης και προηγούμενες διαφορετικές οδηγίες παύουν να ισχύουν.

3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ

Μετά από αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με Πανεπιστημιακές Μαιευτικές Κλινικές, μας γνώρισαν τα παρακάτω όσον αφορά τη χρονική διάρκεια του τοκετού.
Ο τοκετός θεωρείται τελειόμηνος από την 37η εβδομάδα έως την 40η.
Ο πρόωρος δε τοκετός, λογίζεται από την 28η εβδομάδα έως την 36η.

Σας επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ.16/06 που αφορά τα επιδόματα μητρότητας στις περιπτώσεις που το έμβρυο γεννιέται νεκρό ή πεθάνει λίγες ώρες μετά τον τοκετό ισχύει η συμπλήρωση της 28ης εβδομάδας για τη χορήγηση των επιδομάτων.
Με τη συμπλήρωση της 27ης εβδομάδας συμπληρώνεται και ο 6ος μήνας.
Κάθε κύηση μετά τις 40 συμπληρωμένες εβδομάδες θεωρείται παράταση.

4. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ.

Μετά την κοινοποίηση της εγκυκλίου 49/04 και τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τα Υποκ/τά μας, διαπιστώσαμε ότι, δεν εφαρμόζονται σωστά από όλα τα Υποκ/τα του Ιδρύματος οι οδηγίες που δώσαμε για το Ειδικό Επίδομα Μητρότητας.
Επισημαίνουμε τα εξής:

1. Το έργο της Επιτροπής (αποτελούμενη από το Δ/ντή του Υποκ/τος, προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων και ένα γιατρό παθολόγο ή γυναικολόγο) του Υποκ/τος του τόπου εργασίας της ασφ/νης είναι να ελέγχει με αυστηρότητα τα δικαιολογητικά (1 και 2) του εργοδότη δηλαδή

α) Την γραπτή εκτίμηση κινδύνου την οποία θα υποβάλει ο εργοδότης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από την οποία θα προκύπτουν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι. Η βεβαίωση πρέπει να είναι από το γιατρό εργασίας ή να συντάσσεται από τον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης και όχι από γιατρό του Κέντρου Υγείας.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη ότι η αλλαγή θέσης εργασίας είναι τεχνικά και αντικειμενικά αδύνατη.
Την αρμοδιότητα την αναθέσαμε στις Επιτροπές του Υποκ/τος του τόπου εργασίας για να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των πραγματικών στοιχείων και όχι να αρκούμαστε στην κατάθεση των δικαιολογητικών.

- Η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγχει προσεκτικά την ειδικότητα ή το επάγγελμα της ασφ/νης και να ελέγχει τη δυνατότητα ή μη της απασχόλησης της ασφ/νης σε άλλο τομέα της επιχείρησης.

- Η Επιτροπή θα γνωματεύει μία φορά για το χρονικό διάστημα πριν την κυοφορία και μία μετά τη λοχεία για το χρονικό διάστημα της γαλουχίας και όχι κάθε μήνα. Θα δικαιολογείται το χρονικό διάστημα που κατά την κρίση της είναι απαραίτητο λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει η ασφ/νη, χωρίς να φθάνουμε σε υπερβολή.

Ειδικότερα για το χρονικό διάστημα της γαλουχίας εκτός των άλλων δικαιολογητικών θα πρέπει να προσκομίζουν οπωσδήποτε βεβαίωση από γυναικολόγο ή παιδίατρο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτει ότι η ασφ/νη γαλουχεί.

- Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι όλες πρέπει να εξαντλήσουν το ανώτατο όριο επιδότησης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ