ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ. 1 - 04/01/2010

ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός ΑΕΠ 2009»

 

Σχετ.: Η εγκύκλιος 30/2008.

Όπως μας γνώρισε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το αρ. Φ.80000/27670/2202/21.12.2009 έγγραφό του, το οριζόμενο από τις διατάξεις του Ν. 2084/1992 μέσο μηνιαίο κατά κεφαλή Α.Ε.Π., όπως αυτό νοείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 3, του Ν.2556/1997, έχει διαμορφωθεί από την 1/10/2008 και παραμένει καθόλο το έτος 2009, στο ύψος των 693,35 ευρώ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ