.

Άρθρο 4
Αρμόδια κεντρική αρχή
(άρθρα 4 εδάφιο 1, 5 περιπτώσεις 1 έως 6, 17 παράγραφος 1 της Οδηγίας)

Αρμόδια κεντρική αρχή του ελληνικού κράτους για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ορίζεται το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Αναζητά, μετά από αίτηση κράτους-μέλους, συγκεκριμένο πολιτιστικό αγαθό που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφός του, καθώς επίσης την ταυτότητα του νομέα ή του κατόχου του. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κάθε πληροφορία χρήσιμη προς διευκόλυνση της έρευνας σχετικά, ιδίως, με το πού βρίσκεται πράγματι ή εικάζεται ότι βρίσκεται το πολιτιστικό αγαθό.

2. Απευθύνει κοινοποίηση στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη σε περίπτωση ανακάλυψης πολιτιστικού αγαθού στην Ελληνική Επικράτεια, εάν ευλόγως μπορεί να συναχθεί ότι το εν λόγω αγαθό απομακρύνθηκε παράνομα από το έδαφος άλλου κράτους-μέλους.

3. Διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους-μέλους να εξακριβώσουν, αν το εν λόγω αγαθό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό. Εάν η εξακρίβωση δεν γίνει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος που προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 και 5.

4. Λαμβάνει, αν χρειαστεί, και σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος, τα αναγκαία μέτρα για την υλική συντήρηση του πολιτιστικού αγαθού.

5. Εμποδίζει με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, κάθε πράξη με την οποία το πολιτιστικό αγαθό μπορεί να δια φύγει από τη διαδικασία επιστροφής.

6. Μεσολαβεί μεταξύ του νομέα ή του κατόχου και του αιτούντος κράτους-μέλους για την επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού. Για το σκοπό αυτόν μπορεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 5, να υποβληθεί η αίτηση στην κρίση διαιτητικής επιτροπής, εφόσον το αιτούν κράτος-μέλος και ο νομέας ή ο κάτοχος δώσουν ρητή συγκατάθεση. Η Επιτροπή αποτελείται από τον νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλον νομικό σύμβουλο, υποδεικνυόμενο από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως πρόεδρο και από δύο διαιτητές, εκ των οποίων ο ένας υποδεικνύεται από το αιτούν κράτος-μέλος και ο άλλος από το νομέα ή κάτοχο και αποφασίζει σύμφωνα με τις περί διαιτησίας δια τάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύουν. Τα έξοδα της διαιτησίας και η αμοιβή του προέδρου, των διαιτητών και του γραμματέα ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής, προκαταβάλλονται δε από το επισπεύδον μέρος και επιβάλλονται εν όλω ή εν μέρει τελικώς στο ηττώμενο μέρος.

7. Απευθύνει αίτηση προς τα κράτη-μέλη αναζητώντας συγκεκριμένο πολιτιστικό αγαθό που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το ελληνικό έδαφος, καθώς επίσης και την ταυτότητα του νομέα ή του κατόχου του.

8. Διευκολύνει το κράτος-μέλος, το οποίο γνωστοποίησε στις ελληνικές αρχές την ύπαρξη στο έδαφος του πολιτιστικού αγαθού, που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το ελληνικό έδαφος, να εξακριβώσει, εάν το εν λόγω αγαθό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.

9. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του κράτους-μέλους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται

πολιτιστικό αγαθό, που έχει παράνομα απομακρυνθεί από το ελληνικό έδαφος κατά του νομέα ή του κατόχου, με αίτημα την επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το ελληνικό έδαφος. 10) Υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 18 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια κάθε πέντε (5) έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ.