Αριθμ. Πρωτ. ΙΚΑ Ρ60/9/30 - 12/12/2009

Θέμα: «Λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών κατά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς».

 

Σας κοινοποιούμε την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/31753/29.12.2009 εγκύκλιο του   Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία ορίζεται ότι, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη
διεκπεραίωση υποθέσεών τους, οι Υπηρεσίες θα λειτουργήσουν την 31-12-2009 μέχρι το πέρας του ωραρίου.
ΚατΆ εφαρμογή των ανωτέρω οι Υπηρεσίες καλούνται να εκδώσουν ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνουν το κοινό ότι κατά την παραμονή του Νέου Έτους ήτοι την 31-12-2009 θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι το τέλος
του ωραρίου.

Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος σε συνάρτηση με την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων πολιτών παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην κοινοποιούμενη εγκύκλιο.

Συν. Φ. (2)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας
ΑΞΙΩΤΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΛΑΤΩΝΗ ΒΑΪΑ