.

Άρθρο 10
Καταργούμενες διατάξεις
(άρθρα 19, 20 της Οδηγίας)

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Π.δ. 133/1998 και του Π.δ. 67/2003.

2. Τυχόν νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή άλλες αναφορές στο Π.δ. 133/1998, στο Π.δ. 67/2003 (Οδηγία 93/7/ΕΟΚ) λογίζονται ως αναφορές στον παρόντα νόμο (Οδηγία 2014/60/ΕΕ).