.

Ν.4355/2015
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'178/18.12.15

Άρθρο 1 Σκοπός - Αντικείμενο

Άρθρο 2 Ορισμοί

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4 Αρμόδια κεντρική αρχή

Άρθρο 5 Δικαστική προστασία

Άρθρο 6 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις επιστροφές πολιτιστικών αγαθών

Άρθρο 7 Παραγραφή

Άρθρο 8 Περιεχόμενο δικαστικής απόφασης-Δαπάνες εκτέλεσης

Άρθρο 9 Κυριότητα επί του πολιτιστικού αγαθού μετά την επιστροφή του

Άρθρο 10 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015