Αριθμ. Οικ. 33937/1111 - 01/12/2009

Θέμα: Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το Α'εξάμηνο 2010.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ     ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ78Α).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 "Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας" (ΦΕΚ 163Α).

3. Τις διατάξεις του εδαφίου β' της παρ. {start}2{end} του Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110Α), όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν.2736/1999 (ΦΕΚ 172Α), το άρθρο  9 του Ν.2874/2000 (ΦΕΚ 286Α) και το άρθρο 21 του Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191Α) και ισχύει
σήμερα

4. Τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 11- 11-2009.

5. Τις κρατούσες σήμερα συνθήκες στην Ελληνική αγορά εργασίας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε  βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της  παραγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (περί δημοσίου λογιστικού), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το Α' εξάμηνο έτους 2010 σε δύο τοις εκατό (2%) και μέχρι τριάντα (30)  άτομα κατ' ανώτατο όριο το μήνα, το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού που προβλέπεται στο  {start}εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1{end} του Ν. 1387/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του  άρθρου 9 του Ν. 2874/2000 και ισχύει σήμερα.

Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομαδικές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ