Ερώτηση

80. Καλησπέρα σας,Το ερώτημα είναι το εξής:
Ξενοδοχείο  με πληρη μηχανοργανωση οπου εκδιδονται τα παραστατικα, ενημερώνετε το βιβλιο πορτας και εκτυπωνει καθημερινα ισοζυγιο ημερισιων εσοδων αν μπορει να γινει ενημερωσει των βιβλιων εσοδων εξοδων, από τις στηλες του ισοζυγιου και όχι από τα παραστατικα.

Απάντηση

Στο άρθρο 4 παρ.17 του Ν. 4093/2012 ορίζονται επακριβώς τα στοιχεία που είναι απαραίτητα από κάθε παραστατικό για την συμπλήρωση του βιβλίου εσόδων – εξόδων.

17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα:
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων.
β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις.
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις.
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων.
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος.
η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ αναλύεται στον χρόνο ενημέρωσης, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α..
Σε κάθε περίπτωση, οι εγγραφές στο βιβλίο, πρέπει να προκύπτουν από τα παραστατικά που προβλέπονται από τον ΚΦΑΣ – τα οποία πρέπει να φυλάσσονται στο αρχείο σας για όσο χρόνο ορίζουν οι διατάξεις του ΚΦΑΣ. Ακόμη, το βιβλίο σας πρέπει να περιέχει όλα τα προαναφερόμενα. Εάν το ισοζύγιο που εκτυπώνεται περιέχει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα όπως ορίζονται από το άρθρο 4 παρ.17 ,τότε θεωρούμε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να συμπληρώνεται το βιβλίο εσόδων – εξόδων αντιγράφοντας, στην ουσία, τα στοιχεία από το ισοζύγιο. Βεβαίως, θα πρέπει πάντα οι εγγραφές στο βιβλίο να δικαιολογούνται από τα νόμιμα παραστατικά.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.