.

Άρθρο 48

1. Το εδάφιο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκλόγιμοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι με τουλάχιστον Γ΄ βαθμό.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Χρέη γραμματέα των παραπάνω συμβουλίων ασκεί δικαστικός υπάλληλος με τουλάχιστον Γ΄ βαθμό.»

3. Το άρθρο 70 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 70

Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται δικαστικοί υπάλληλοι σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα. Ως οργανικές μονάδες νοούνται η γενική διεύθυνση, η διεύθυνση και το τμήμα.»

4. Ο τίτλος του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων».

5. Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ως προϊστάμενοι διευθύνσεων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου τομέα κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ με τουλάχιστον Β΄ βαθμό».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Β΄ που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ή αν είναι λιγότεροι από τον απαιτούμενο κατά την παράγραφο 4 αριθμό κρινομένων, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Γ΄. Εάν ο αριθμός των προηγουμένων δεν επαρκεί, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι της ΔΕ κατηγορίας με βαθμό Β΄ ή Γ΄, προηγουμένων εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στους βαθμούς αυτούς.»

7. Η παρ. 3 του άρθρου 72 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ως προϊστάμενοι τμημάτων επιλέγονται δικαστικοί υπάλληλοι του οικείου δικαστηρίου, εισαγγελίας ή υπηρεσίας, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με βαθμό τουλάχιστον Β΄. Αν δεν υπάρχουν δικαστικοί υπάλληλοι με το βαθμό αυτόν ή αν ο αριθμός τους δεν είναι επαρκής, κρίνονται προς επιλογή και δικαστικοί υπάλληλοι με βαθμό Γ΄ που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, προηγουμένων εξ αυτών όσων έχουν περισσότερο χρόνο υπηρεσίας, ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος κατά την παράγραφο 4 αριθμός κρινομένων.»

8. Στη διάταξη της παρ. 2Γ του άρθρου 12 του ν. 4229/ 2014 (Α΄ 8), μετά το εδάφιο α΄, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των υποψηφίων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, η οποία προκηρύχτηκε με την υπ αριθμ. 5223/23.1.2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Α.Σ.Ε.Π. 23) παρατείνεται έως τις 30.6.2016.»

9. Το άρθρο 15 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269) καταργείται.