ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΑΡ. 77 - 25/11/2009

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των βαρέων στους ασφαλισμένους που λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης».
 

Σχετ.: Οι με αρ. 114/92 & 51/2001 εγκύκλιοι.

Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2084/1992 ορίσθηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε όσους ήδη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης ( πλην ΟΓΑ) ή το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, οι ασφαλισμένοι του Ιδρύματος δικαιούνται πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που απαιτείται σε κάθε περίπτωση από τη νομοθεσία και πάντως όχι κάτω από το 60ο έτος για τους άνδρες και το 55ο έτος για τις γυναίκες και έχουν πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες σε κάθε περίπτωση ελάχιστες ημέρες εργασίας οι οποίες δεν μπορεί να είναι λιγότερες από 6.000.

Στην τρίτη παράγραφο της ίδιας διάταξης, λαμβάνεται μέριμνα για όσους δεν έχουν πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις (6.000 ημέρες εργασίας) προκειμένου να χορηγείται μειωμένη σύνταξη κατά 50% σε όσους έχουν πραγματοποιήσει 4.800 ημέρες εργασίας και έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες ή το 60ο οι γυναίκες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν γίνεται ρητά μνεία για τις περιπτώσεις των απασχολουμένων σε Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει πλήρεις προϋποθέσεις (6.000 ημέρες εργασίας) προκειμένου να χορηγείται και σ΄ αυτούς μειωμένη κατά 50%, δεύτερη σύνταξη γήρατος.

Λαμβάνοντας όμως υπόψη και τα όρια ηλικίας που προβλέπονται από την δεύτερη παράγραφο της διάταξης θεωρούμε ότι ο νομοθέτης δεν ήθελε να αποκλείσει τους απασχολούμενους στα ΒΑΡΕΑ από το να έχουν την ίδια μεταχείριση (χορήγηση μειωμένης σύνταξης κατά 50%) με τους απασχολούμενους με μικτή ασφάλιση και επομένως γίνεται δεκτό ότι δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος μειωμένη κατά 50% είναι δυνατόν να χορηγηθεί και σε όσους απασχολούνται σε ΒΑΡΕΑ επαγγέλματα εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 4800 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3840 στα ΒΑΡΕΑ και από αυτές 1000 τα τελευταία 13 χρόνια και έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους οι άνδρες και το 55ο οι γυναίκες.

Περιπτώσεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω, ενώ περιπτώσεις που έχουν απορριφθεί πριν από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος θα επανακριθούν μετά από αίτηση – όχληση των ενδιαφερομένων.

Στις περιπτώσεις αυτές τα οικονομικά αποτελέσματα δεν μπορούν να ανατρέξουν πέραν της πενταετίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης – όχλησης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ